Javni natječaj - savjetnik za pravna pitanja

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Javni natječaj - savjetnik za pravna pitanja

 Klasa: 112-02/09-01/01

Urbroj: 2182/05-04/09-843 (1447)

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08), pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Tisno raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Tisno na radno mjesto:

– savjetnika za pravna pitanja – jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Opći uvjeti za prijem u službu:

– punoljetnost

– hrvatsko državljanstvo

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Pored općih uvjeta za prijem u službu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

– VII./1 stručne spreme pravnog smjera

– najmanje jedna godina radnog iskustva u struci

– položen državni stručni ispit.

– poznavanje rada na računalu.

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijem postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Natjecati se mogu kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ga polože u roku od jedne godine od prijma u službu.

Probni rad traje tri mjeseca.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom.

Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći te o datumu i vremenu održavanja testiranja kandidata, načinu testiranja te o pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za testiranje kandidati će biti obaviješteni na web-stranici Općine Tisno www.tisno.hr.

Kandidati koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju, bit će intervjuirani.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o imenovanju.

Uz pisanu prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

– životopis

– ovjeren preslik domovnice

– ovjeren preslik diplome

– uvjerenje o radnom stažu ili ovjeren preslik radne knjižice

– uvjerenje o položenome državnome stručnom ispitu

– originalno uvjerenje o nekažnjavanju

– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljanju se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama na adresu Općina Tisno, Uska ulica 1, s naznakom: »Natječaj za prijem u službu savjetnika za pravna pitanja – ne otvaraj«.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, u kojem slučaju se donosi odluka o poništenju natječaja.

U slučaju da se na natječaj ne prijave kandidati koji ispunjavaju uvjete, primit će se pripravnik.

Općina Tisno

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 69, od 17.lipnja 2009. godine.