Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - uređenje crkve Sv. Nikole u Jezerima

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - uređenje crkve Sv. Nikole u Jezerima

Otvaranje ponuda u otvorenom postupku javne nabave za radove na uređenju crkve Sv. Nikole u Jezerima, održano je 9. prosinca 2011.  u 14,00 sati, a 13. prosinca donesena je Odluka o odabiru najpovoljnije ponude. Javnu nabavu je raspisao naručitelj Župa Gospa od zdravlja iz Jezera.  Na natječaj su prispjele 4 ponude i to ponuda tvrtke "Minigradnja" d.o.o. iz Vodica sa ponuđenom cijenom od 187.671,85 kuna bez PDV-a, ponuda tvrke "Ran" d.o.o. iz Šibenika sa ponuđenom cijenom od 179.733,76 kuna bez PDV-a, ponuda tvrtke "Dva Marka" d.o.o. iz Šibenika sa ponuđenom cijenom od 192.638,04 bez PDV-a i ponuda tvrtke "Bino Commerce" d.o.o. iz Zadra sa ponuđenom cijenom 178.158,36 kuna bez PDV-a.. Pregledom i ocjenom ponude naručitelj je odlučio da je ponuda ponuditelja "Bino Commerce" d.o.o. prihvatljiva i prikladna te je prema kriteriju najniže cijene ocijenjena povoljnom.