Natječaj za dodjelu stipendija 2008/2009

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Natječaj za dodjelu stipendija 2008/2009

 

 

          

      REPUBLIKA HRVATSKA                                                           

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

         OPĆINA TISNO

 OPĆINSKO POGLAVARSTVO

       22240 TISNO, Uska ulica 1

Telef/faks: 022-439-262, 439-260

 

     Klasa: 604-02/07-02/1

     Ur.br.: 2182/05-02/09-216

     Tisno,  04. ožujka  2009.godine

 

Temeljem čl. 10 Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Tisno, Općinsko poglavarstvo  na  sjednici od 09. veljače  2009.godine donosi

 

 

N A T J E Č A J

za prikupljanje ponuda radi dodjele stipendija

 redovnim studentima i učenicima

Općine Tisno  za akademsku 2008/2009. g.

 

 

1.      Predmet natječaja

Prikupljanje pismenih ponuda radi dodjele: STIPENDIJE  OPĆINE TISNO

 

2.      Opći uvjeti za dodjelu stipendije

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije imaju studenti koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:
-     da nisu, osim iz zdravstvenih razloga, ponavljali godinu studija,
-     da su redovni studenti studija u Republici Hrvatskoj i da su završili prethodne godine   studija s ukupnim prosjekom ocjena najmanje 3,20 (za studije tehničkih smjerova) odnosno 3,50 (za studije društvenih smjerova) odnosno srednju školu sa prosjekom  najmanje 4,00

-         da su učenici srednjih škola  koji su završili prethodne  razrede srednje škole sa prosjekom   najmanje 4,00 odnosno osnovnu školu sa prosjekom od najmanje 4,20

-         (sedmi i osmi razred )

-         da imaju prebivalište na području Općine Tisno najmanje 4 (četiri) zadnje godine,

-         da su državljani Republike Hrvatske,

-         da nisu stariji od 24 godine i

-         da ne primaju neku drugu stipendiju
 

3.      Kriteriji za dodjelu stipendija

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije učenicima i studentima su:

1)      kriterij uspjeha u prethodnom školovanju i izvanškolskim aktivnostima u skladu sa odredbama važećeg  Pravilnika;

2)       kriterij socijalnog statusa i drugih socijalnih prilika uz (smanjeni )uvjet  uspješnosti u dosadašnjem školovanju u skladu sa odredbama važećeg Pravilnika.

 (Kriteriji iz stavka 1. ove točke Natječaja pod 1) i 2) iskazuju se za svakog učenika i studenta u bodovima i u skladu s odredbama važećeg Pravilnika, te na osnovu toga izrađuje rang lista, a svaki natjecatelj- učenika i studenata može se natjecati isključivo i samo po jednom kriteriju koji  izabere kao povoljniji).

 

4. Broj stipendija koje se dodjeljuju po kriterijima

      Za učenike:

      I kriterij -  1 stipendija 

     II kriterij -  1 stipendija

 

     Za studente:

      I kriterij – 2 stipendije

     II kriterij – 2 stipendije  

 

 5.  Ponuda i prilozi ponudi

 

           Svaki ponuditelj – redovni učenik /student treba dati svoju kratku biografiju, te ponudi priložiti:

Za učenike

-         osobnu iskaznicu (presliku) za sebe i za barem jednog roditelja/staratelja

-         za učenike prvih razreda srednjih škola svjedodžbe 7 i 8. razreda osnovne škole , dokaz o sudjelovanju  i osvajanju jednog od prvih pet mjesta na natjecanjima razine prvenstva Županije regije i / ili RH –e tj. jednog od prvih deset mjesta međunarodnom natjecanju

-         za učenike viših razreda srednjih škola svjedodžbe ranijih razreda srednje škole, dokaz o

      sudjelovanju  i osvajanju jednog od prvih pet mjesta na natjecanjima razine prvenstva   

      Županije regije i / ili RH –e tj. jednog od prvih deset mjesta međunarodnom natjecanju

 

Za studente :

-         osobnu iskaznicu (presliku) za sebe i za barem jednog roditelja/staratelja

-         potvrdu fakulteta o redovnom upisu u 1. godinu studija, tj. svaku narednu ,

-         studenti 1. godine svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole i završnog ispita – mature (preslike), odnosno dokaz o sudjelovanju i osvajanju jednog od prvih pet  mjesta na natjecanjima razine prvenstva Županije/regije i/ili RH-e, tj. jednog od prvih deset mjesta na međunarodnom natjecanju,

-        studenti viših godina (uključujući apsolvente) potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena do sada položenih ispita  i o činjenici da nisu za vrijeme studija ponavljali niti jednu godinu osim iz zdravstvenih razloga,

Za dokazivanje socijalnih uvjeta slijedeće dokumente/dokaze:

-         uvjerenje/potvrdu da je dijete bez oba roditelja

-         uvjerenje/potvrdu da je podnositelj prijave-dijete poginulog hrvatskog branitelja    

-         uvjerenje/potvrdu da je podnositelj prijave-dijete invalida Domovinskog rata          

-         uvjerenje/potvrdu da je podnositelj prijave-dijete samohranog roditelja                    

-         uvjerenje/potvrdu da je korisnik pomoći za uzdržavanje                                             

-         uvjerenje/potvrdu za svakog člana obitelji-studenta koji se nalazi na studiranju, osim podnositelja prijave, koji ne prima stipendiju

-         izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika kojom ponuditelj dokazuje da ne prima neku drugu stipendiju

-         podmirene obveze svih članova kućanstva po bilo kom osnovu prema Općini Tisno

 

1.      Vrijeme trajanja natječaja i naziv tijela kojem se zahtjev podnosi, trajanje stipendije i prava i obveze stipendista

 

           Svoje ponude – zahtjeve, ponuditelji – studenti podnose Povjerenstvu za dodjelu stipendija   Povjerenstvu za dodjelu stipendija Općine Tisno  u roku od 15 dana i od 04. ožujka  do zaključno 19. ožujka  2009.godine

Povjerenstvo za dodjelu stipendija će u roku od 8 dana nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva donijeti prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije i objaviti je na oglasnoj ploči Općine Tisno i na internet stranici Općine Tisno (www.tisno.hr), na koju listu svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor o kojem će imenovano Povjerenstvo donijeti Odluku o prigovoru u roku 8 dana nakon isteka roka za prigovor (Odluka o prigovoru je konačna).

 

-         Stipendija-stipendiranje traje jednu akademsku godinu i prima se do 30. rujna 2009.g.

-         Izabrani učenik/ student – stipendist i Općina Tisno  će sklopiti ugovor o korištenju stipendije kojim će biti regulirana međusobna prava i obveze.

 

 

 

 

PREDSJEDNIK

                        Joso Stegić, ing.v.r.