Obavijest Povjerenstva za provedbu natječaja Općine Tisno

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Obavijest Povjerenstva za provedbu natječaja Općine Tisno

OPĆINA TISNO
Povjerenstvo za provedbu natječaja


KLASA: 112-02/13-1959
UR.BROJ: 2182/05-05/13-01
Tisno, 02. srpnja 2013.godine

Na temelju članka 19. i. 20 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja izdaje,

OBAVIJEST

1.Kandidati koji su se prijavili na oglas za prijam u službu u Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove Općine Tisno na radno mjesto: pomoćni radnik u komunalnom redarstvu – jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od tri mjeseca, a koji oglas je objavljen putem nadležne službe za zapošljavanje dana 20.lipnja 2013.godine, a koji ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom su slijedeći:

- Ante Pirija, Gornji put 26, Jezera
- Dušan Stegić, A. Starčevića 62, Tisno


2. Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom da pristupe pismenom dijelu prethodne provjere znanja i sposobnosti koja će se održati dana 08.srpnja 2013.godine (ponedjeljak) u 9,00 sati u prostorijama Društvenog doma u Tisnom (zgrada Općine Tisno), Uska ulica 1, Tisno.

3. Kandidati koji su na pismenom dijelu provjere znanja i sposobnosti ostvarili najmanje 50% od ukupnog broja bodova mogu pristupiti intervjuu.

4. Izvori za pripremanje kandidata za pisani dio prethodne provjere znanja i sposobnosti su :
- Zakon o komunalnom gospodarstvu ( NN br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 )
- Odluka o komunalnom redu Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br. 3/12, 8/12- ispr. )

5. Kandidat koji bude primljen u službu na određeno vrijeme u trajanju od 3 mjeseca, na radno mjesto pomoćni radnik u komunalnom redarstvu u Upravni odjel za imovinsko- pravne poslove prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove, sukladno pravilniku o unutarnjem redu Općine Tisno obavljati će: nadzor nad provedbom odredbi Odluke o komunalnom redu, evidentira aktivnosti koje predstavljaju remećenje komunalnog reda, vrši nadzor te evidentira bespravne zahvate i radnje na području Općine Tisno i prosljeđuje zatečeno stanje odnosno zatečene mjerodavnim inspekcijama, vrši nadzor prema odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu te svih ostalih općih akata Općine Tisno iz oblasti komunalnih djelatnosti gdje je to općima aktima propisano, vrši premjer objekata i dostavlja podatke referentu zaduženom za komunalne i druge naknade, skrbi o redovitom održavanju voznog parka vodi brigu o inventaru i opremi u vlasništvu Općine Tisno, obavlja druge poslove koje mu povjeri načelnik i pročelnik ovog Upravnog odjela

6. Plaću kandidata koji bude primljen na radno mjesto pomoćnog radnika u komunalnom redarstvu u Upravnom odjelu za imovinsko- pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove, čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je raspoređen i osnovice za obračun plaće uvećan za 0.5% za svaku godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.
                                                                      Povjerenstvo za provedbu natječaja