Javna rasprava - UPU gospodarska zona Kapela-Dubrava

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Javna rasprava - UPU gospodarska zona Kapela-Dubrava

REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za imovinsko pravne poslove
prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove
Tel/faks: 022 439-264, 438-238
www.tisno.hr
e-mail: ivica.pirjak@tisno.hr

Klasa: 350-02/13-37
Ur.broj: 2182/05-05/13-02
Tisno, 7. siječnja 2013. godine

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine" br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) i Zaključka načelnika Općine Tisno Klasa: 350-02/13-37, Ur.broj: 2182/05-02/13-01 od 7. siječnja 2013. godine, Upravni odjel za imovinsko pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove Općine Tisno objavljuje

O B A V I J E S T
o javnoj raspravi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Kapela – Dubrava


  1. Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Kapela – Dubrava
  2. Početak javnog uvida je 21. siječnja 2013. godine, a završetak 19. veljače 2013. godine.
  3. Javni uvid u tekstualni i grafički dio prijedloga plana moguć je u prostorijama Društvenog doma, u zgradi Općine Tisno, Uska ulica 1, svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 13,00 sati, te na web stranici Općine Tisno www.tisno.hr.
  4. Javno izlaganje po prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Kapela-Dubrava održat će se 1. veljače 2013. godine u prostorijama Društvenog doma (ulaz s obalne strane zgrade) s početkom u 11,00 sati.
  5. Prijedlog navedenog plana bit će objavljen i na web stranici Općine Tisno.
  6. Prijedlozi i primjedbe upisuju se u knjigu primjedbi zaključno do završetka javnog uvida, čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, mogu se dati za vrijeme javnog izlaganja, ili se pismeno dostaviti na Općinu Tisno, Upravni odjel za imovinsko pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove Općine Tisno, Uska ulica 1, 22240 Tisno, do završetka javnog uvida.
  7. Ako u roku određenom u objavi javne rasprave nadležna tijela i tijela jedinice lokalne i područne samouprave ne dostave pisano očitovanje na prijedlog plana, smatra se da nemaju primjedbi.

                                                                                                           Pročelnik:
                                                                                                       Ivica Pirjak dipl.ing. v.r.
Ovdje možete preuzeti i pregledati:

  Odredbe za provođenje - neslužbeni pročišćeni tekst
   Obrazloženje
   Sažetak
                                                                   Grafički dio  - kliknite za pregled karata