Izvješće sa 23. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Izvješće sa 23. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno

Izvješće sa 23. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno

U prostorijama Društvenog doma u zgradi Općine Tisno dana 10.prosinca 2012.godine s početkom u 15,00 sati održana je 23. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno. Na samom početku sjednice utvrđeno je da je sjednici nazočno sedam od ukupno jedanest vijećanika te da postoji kvorum za valjano odlučivanje. Potom se prešlo na usvajanje točaka dnevnog reda kao i njegovih dopuna te je jednoglasno usvojen sljedeći dnevni red:
1. Verifikacija zapisnika sa 22. redovne sjednice Općinskog vijeća
2. Verifikacija zapisnika sa 11. izvanredne sjednice Općinskog vijeća
3. Verifikacija zapisnika sa 12. izvanredne sjednice Općinskog vijeća
4. Izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu za 2012.godinu
5. Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi za 2012.godinu
6. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012.godinu
7. izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012.godinu
8. Izmjene i dopune Programa socijalnih potreba za 2012.godinu
9. Izmjene i dopune proračuna za 2012.godinu
10. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2013.godinu
11. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.godinu
12. Program socijalnih potreba za 2013.godinu
13. Program javnih potreba u kulturi za 2013.godinu
14. Program javnih potreba u sportu za 2013.godine
15. Proračun za 2013.godinu
16. Projekcija proračuna za razdoblje 2014 – 2015.godine
17. Plan razvojnih programa 2013-2015.godine
18. Odluka o osnivanju Doma za starije i nemoćne osobe Tisno
19. Rješenje o imenovanju u predstavnika osnivača u upravno vijeće Doma za starije i nemoćne Tisno
20. Rješenje o imenovanju privremenog ravnatelja Doma za starije i nemoćne osobe Tisno
21. Odluka o stavljanju van snage Odluke o prihvaćanju sporazuma o međusobnim pravima i obvezama prilikom prijelaza komunalne opreme
22. Odluka o davanju suglasnosti na prestanak društva Zeleni otok d.o.o.
23. Odluka o uključivanju u projekt „Pokretanje Lokalne akcijske grupe na otocima i priobalju Šibensko – kninske županije“
24. Odluka o dodjeli grobnih mjesta na groblju Sv. Duh u Tisnom obiteljima poginulih vatrogasaca iz Tisnog
25. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Tisno za 2013.godinu
26. Zahtjev za naknadu troška Vjekoslav Milin, Jezera
27. Rješenje o promjeni imena ulica na području Općine Tisno

Na aktualnom satu vijećnik Branko Pavlov postavio je pitanje glede uređenja Zagrebačke i Dubrovačke ulice u Tisnom koje su u jako lošem stanju na što je Ivan Klarin, načelnik Općine Tisno ukazao da navedene ulice za sada nisu u Programu uređenja komunalne infrastrukture, ali već u slijedećoj godini moglo bi se ostvariti što će ponajviše ovisiti da li će doći do probijanja proračuna glede kapitalnih investicija dovršenja Dvorane, uređenja Doma za starije i nemoćne, uređenja Obale Sv. Martina. Nadalje, vijećnik Branko Pavlov postavio je pitanje koje zanima mnoge naše sugrađane, a tiču se podnošenja prijava za mjesta u Domu za starije i nemoćne osobe za koje je načelnik najvio da će već negdje u trećem mjesecu slijedeće godine početi zaprimanje zahtjeva o čemu će javnost biti pravodbno obavještena.
Vijećnica Ervina Tomin postavila je pitanja: ima li Općina namjeru širiti groblje u Jezerima te gdje se došlo PPUO Tisno i gospodarskom zonom Kapela, na što je načelnik pojasnio do Općina Tisno nema namjeru u skorije virijeme širiti gorblje u Jezerima jedino ako se utvrdi da ima značajni broj zainteresiranih za grobna mjesta, a što se tiče PPUO Tisno uskoro slijedi ponovljena javna rasprava, a paralelno se izrađuje i UPU gospodarske zone Kapela.
Po zaključenom aktualnom satu vijećnici su jednoglasno usvojili točke 1.,2.i 3. dnevnog reda koje se odnose na verifikaciju zapisnika sa 22.redovne i 11.i.12 izvanredne sjednice Općinskog vijeća. O točkama od 4. do 9. vijećnici u zajednički raspravljali i odlučivali obzirom da se sve točke vezane za izmjene i dopune proračuna za 2012.godinu. Danijela Bilan, pročelnica odjela za financije i javne prihode pojasnila je kako je proračun za 2012.g. umanjen negdje za 3 milijuna kuna što se pretežno odnosi na smanjeni priljev sredstava iz državnog proračuna kao i smanjeni prihodi što se tiče odvoza smeća koje je preuzeo JKP Ježinac, a sve u svemu radi se o jednoj vrlo racionalnoj i štedljivoj godini. Načelnik Ivan Klarin naglasio je da je do probijanja proračunskih sredstava došlo glede veslačkog kluba Dupin i KUD Hartić i to ponajprije iz razloga što jedini imaju zaposlenikae koji se financiraju iz proračuna Općine Tisno. Vijećnica Ervina Tomin molila je da Općina poveća proračunaska sredstva za Big Game Fishing u Jezerima jer od države nisu ostvarili zanačajnija sredstva. Točke 4.-9. vijećnici su jednoglasno usvojili.
Nadalje, vijećnici su o točkama 10.- 18. i točki 25. jedinstveno raspravaljali i odlučivali obzirom da se sve odnose na Proračun Općine Tisno za 2013. godinu. Ivan Klarin, načelnik Općine Tisno dao je uvodno izlaganje o Proračunu za 2013. godinu te kazao kao se radi o jednom razvojnom proračunu u kojem je predviđeno oko 20 milijuna kuna kapitalnih investicija primjerice: uređenje vodoopskrbe Dazlina- Dubrava, uređenje Dvorane u Tisnom, Obale Sv. Martina u Tisnom, sanacija krovišta i uređenje zagrade Općine, uređenje Obale Petra Krešimira IV u Betini, uređenje Obale Sv. Ivana u Jezerima, uređenje prostora iz Doma u Jezerima, vodovod u Betini, Tisnom i Jezerima itd. Načelnik je nadalje naglasio da priljev sredstva iz državnog proračuna nikada nije bio veći, dok će se sam proračunski gubitak samanjiti za 2 milijuna kuna. Vijećnica Ervina Tomin pitala je kako proračunom nisu predviđena sredstva za uređenje zgrade „Baganelovice„ u Jezerima, na što je načelnik kazao da je ta priča glede uređenja znanstveno kulturnog centra u zgradi Baganelovice za sada završena jer se naišlo na zatvorena vrata od strane Župnog ureda Jezera u čijem vlasništvu je sama zgrada. Vijećnica Tomin je, nadalje, postavila pitanje financiranja DVD-a Tisno obzirom da je Općina Murter osnovala svoj DVD, na što je načelnik pojasnio da Općina Tisno sama finacira DVD Tisno iako taj isti DVD obavi i niz intervecija na području Općine Murter jer je to po zakonu dužan, međutim ima nazanka da se u skoroj budućnosti osnuje JVP Tisno.
Točke 10. -18. i 25. jednoglasno su se usvojile. Točke 18., 19. i 20. koje se tiču osnivanja Doma za starije i nemoćne osobe u Tisnom kao i imenovanja privremog ravnatelja i upravnog vijeća vijećnici su jednoglasno usvojili bez veće rasprave. Ujedno su vijećnici bez dulje rasprave jednoglasno usvojili točku 21. i 22. dnevnog reda, a načelnik je samo kratko iznio da društvo Zeleni otok nije ispunilo svrhu svog osnivanja te ga zato treba ugasiti.
Točka 23. dnevnog reda odnosila se na pristupanje LAG-u odnosno Lokalnoj akcijskog grupi na otocima i priobalju Šibensko-kninske županije koje čine općine i mjesta priobalnog i otočnog dijela
županije, a svrha je ostvariti model suradnje jedinica lok. samouprave sa gospodarskim subjektima, udrugama građana, znanstvenim i stručnim ustanovama te predstavnicima civilnog društva, kako bi se kroz strukturne fondove za razvoj EU-a ostvarili sredstva. Ovu odluku vijećnici su usvojili jednoglasno. Vijećnici su jednoglasno usvojili točku 24. odluku o dodjeli grobnih mjesta na groblju Sv. Duh u tisnom obiteljima poginulih vatrogasaca iz Tisnog te točku 27. rješenje o promjeni ulica na području Općine Tisno koja se odnosi isključivo na ispravljanje pojedinih grešaka u pisanju naziva ulica. Na samom kraju jednoglasno je usvojen zahtjev Vjekoslava Milina za naknadom šteteZapisničar:

Marijana Pavić v.r.