Preminuo akademik Milan Meštrov

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Preminuo akademik Milan MeštrovMilan Meštrov rođen je 12. rujna 1929. u Tisnome. 

Akademske titule:

 •  akademik
 •  doktor znanosti

Institucije:

 •  professor emeritus - Sveučilište u Zagrebu (01.02.2000. - ...)
 •  redoviti profesor u miru - Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

 •  redoviti član - Razred za prirodne znanosti (24.07.1991. - ...)
 •  izvanredni član - Razred za prirodne znanosti (15.11.1979. - 24.07.1991.)
 •  član suradnik - Razred za prirodne znanosti (06.06.1975. - 15.11.1979.)


Maturirao je na klasičnoj gimnaziji u Dubrovniku god. 1948. Studij biologije na Prirodoslovno- matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završio je 1954. godine. 1955. izabran je za asistenta u Zoologijskom zavodu. Doktorsku disertaciju Ekološka istraživanja faune podzemnih voda Savske nizine obranio je 1959. Zaposlenja / Znanstveno-nastavna zvanja

Prirodoslovno - matematički fakultet u Zagrebu

 • docent 1962.
 • izvanrednog profesor 1968.
 • redoviti profesor 1973 .
 • tri puta pročelnik Biološkog odjela PMF-a,
 • predsjednik Upravnog odbora,
 • dva puta prodekan
 • dekan ( 1972 - 1974) Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 • 1980. - 1992. predstojnik Zoologijskog zavoda.
 • predsjednik Izvršnog odbora Sveučilišta u Zagrebu,
 • potpredsjednik Savjeta za zaštitu prirode Hrvatske,
 • predsjednik Hrvatske sekcije Društva ekologa,
 • osnivač Hrvatskog ekološkog društva,
 • tajnik Hrvatskog prirodoslovnog društva,
 • potpredsjednik nacionalnog komiteta za program čovjek i biosfera,
 • predsjednik Zajednice bioloških znanstvenoistraživačkih institucija Hrvatske,
 • predsjednik znanstvenog vijeća Instituta za biologiju Sveučilišta u Zagrebu.

Članstva i funkcije u znanstvenim i stručnim društvima

 • 1975. izabran za člana suradnika JAZU
 • 1979. izabran za izvanrednog člana JAZU
 •  redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
 • član  Akademije znanosti u New York-u.
 • Više godina  predsjednik Znanstvenog savjeta za zaštitu prirode Akademije i međuakademijskog dbora za zaštitu prirode.
 • Od 1987. šest  godina voditelj Zavoda za Ornitologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
 • Od 1998. tajnik Razreda za prirodne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i član Predsjedništva.
 • član  Francuskog zoološkog društva, INTECOL-a,
 • član Hrvatskog ekološkog društva,
 • član Društva za zaštitu voda,
 • član Hrvatskog speleološkog društva,
 • član Hrvatskog prirodoslovnog društva i dr.

Nagrade:

  U nekoliko navrata bio je član komisije za dodjelu republičke nagrade "Ruđer Bošković" i za životno djelo.
Dodijeljena su mu priznanja za znanstvenu i druge djelatnosti:

 • Republička nagrada za znanstveni rad Ruđer Bošković , l982. godine,
 • Sveučiliste u Zagrebu u povodu 320. obljetnice, priznanje zaslužnom profesoru, 1989. godine,
 • Plaketa pedagoškog fakulteta u Osijeku za doprinos razvoju Pedagoškog fakulteta u Osijeku povodom 10. godišnjice osnivanja Fakulteta 1978. god,
 • Zlatna plaketa za izuzetni doprinos akciji unapređivanja i zaštite okoliša, 1982.
 • Plaketa Hrvatskog ekološkog društva kao osnivaču Društva, povodom desetgodišnjice osnutka, 1986. i
 • Nacionalna komisija za UNESCO, priznanje za plodnu i uspješnu djelatnost u poslovima Komisije, 1976.
 • Državna nagrada za životno djelo,1994.
 • Od 1. veljače 2000. professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu
 • Plaketa, priznanje za poseban doprinos u radu Hrvatskog biološkog društva, Hvar, 26. rujna 2001.
 • Nagrada za životno djelo : Općinsko vijeće Tisno, Šibensko-kninska županija, 2002.
 • Dodijeljen mu je počasni doktorat znanosti Sveučilišta J. Juraj Strossmayer u Osijeku

Znanstveni i stručni skupovi

 • Sudjelovao na 30-ak međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova s referatima. Na nekima presjedavao.
 • Organizirao 10 znanstvenih skupova.

Znanstveni projekti


Kontinuirano vodio niz znanstvenih projekata financiranih od Mimistarstva znanosti i tehnologije i privrednih organizacija.

Nastavna djelatnost

Glavni kolegiji na dodiplomskoj nastavi koje je vodio M. Meštrov su iz područja ekologije životinja, zoogeografije, biocenologije i zaštite prirode. Uveo je i uhodao nove kolegije na dodiplomskoj nastavi s terenskom nastavom i s praktikumima te seminarima koji prije nisu postojali. Kao predstojnik Zavoda tijekom 12 godina uredio je i opremio laboratorije, praktikume, radne kabinete i ostale prostore za nastavu i znanstveno istraživački rad te je tako značajno unaprijeđen znanstveno - istraživački i nastavni rad iz područja zoologije, posebno ekologije.
Na postdiplomskoj nastavi iz područja biologije, bio je voditelj smjera Ekologija. Sudjelovao je u formiranju nastavnih planova i programa na dodiplomskoj i postdiplomskoj nastavi. Na postdiplomskoj nastavi predavao je predmete: Koncept ekosistema (smjer Antropologija), Energetski i trofički odnosi u ekosistemima, Metodologija izrade ekoloških studija, Biologija voda na kopnu, Biologija onečišćenih voda (Smjer Ekologija). Osim na Prirodoslovno - matematičkom fakultetu, odnosno Sveučilištu u Zagrebu, sudjelovao je u izvođenju postdiplomske nastave na Prirodno - matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, Građevnom fakultetu univerziteta u Sarajevu te Arhitektonskom fakultetu (Urbanizam i prostorno planiranje), Tehnološkom fakultetu (Ekološko inženjerstvo), Građevinskom fakultetu (Sanitarna hidrotehnika) i Medicinskom fakultetu (Zdravstvena ekologija) Sveučilišta u Zagrebu s kolegijima adekvatnih sadržaja iz područja ekologije.
Pod vodstvom prof. M. Meštrova izrađeno je i obranjeno 13 magistarskih radova a bio je član komisije za ocjenu i obranu 61 magistarskog rada.
Prof. M. Meštrov odgojio je nekoliko generacija biologa, ekologa koji sada uspješno rade u nastavnim, znanstveno - nastavnim i znanstvenim institucijama diljem Hrvatske i izvan nje.
Kao predsjednik ili član komisije za izradu programa iz biologije za osnovne i srednje škole unaprijedio je nastavni rad i u tim razinama obrazovanja u Hrvatskoj.

Voditeljstvo teza

Vodio izradu 70-ak diplomskih radova, 13 magistarskih radova i 12 doktorskih disertacija.

Komisije za obranu teza

 Bio član odnosno predsjednik stotinjak komisija za obranu teza.

Uređivanje publikacija

Član uredništva 4 znanstvena domaća časopisa i 1 međunarodnog.
Bio je više puta na specijalizaciji i usavršavanju u inozemnim institutima (Toulouse, Paris, Lile).