Nova godina, novi proračun

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Nova godina, novi proračun

Na 7. redovnoj sjednici općinskog vijeća održanoj 14. prosinca 2006. godine, donesen je Proračun za 2007. godinu kao i popratni programi koji uređuju trošenje proračunskih prihoda na područjima kulture, športa kao i socijalni program za 2007.

Ukupni  Proračun  za 2007. godinu na prihodovnoj strani se planira u visini od 16.015.000,00 kuna, od čega na porezne prihode  otpada 6.890.000,00 kuna.  

 

Porez na dohodak veći uslijed izmjena Zakona

Govoreći o poreznim prihoda zanimljivo je spomenuti da se porez i prirez na dohodak  planiraju  u iznosu od 3.300.000,00 kuna. Kao što ste vjerojatno čuli u medijima, na snagu su stupile izmjene i dopune Zakona o financiranju lokalne samouprave  kojim se udio Općina i gradova u prihodu od poreza na dohodak povećava sa dosadašnjih 34% na 52% i tu se u 2007. godini očekuje  povećanje od oko 500.000,00 kuna.  Proračunu je pridodana i  procijenjena stopa rasta poreza na državnoj razini od 6 %. što je rezultiralo ukupnim povećanjem prihoda od poreza i prireza na dohodak od oko  700.000,00  kuna u odnosu na prethodnu godinu. 

Porez na dobit je  zadržan u projekciji proračuna u minimalnom  iznosu a odnosi se na nenaplaćena porezna dugovanja iz ranijih godina, obzirom da je prema već spomenutim izmjenama Zakona o lokalnoj samoupravi ovaj  prihod  usmjeren u Državni proračun.

 

Projekt sustava odvodnje i izgradnja vodovoda

Općina Tisno prema Proračunu računa i na Kapitalne pomoći od ostalih  subjekata  unutar opće države u iznosu od 900.000,00 kuna, a ta stavka se  odnosi  se na  sufinanciranje od strane Hrvatskih  voda za  izradu projektne dokumentacije za izgradnju  kanalizacijskog sustava koje je započelo već u 2006.godini.

U 2007. godini kao i prethodne godine u okviru  pozicije prihoda po posebnim propisima predviđa i prihod iz cijene vode a odnosi se na sredstva prikupljena iz povećane cijene (2kn/m3 potrošene vode) koja se evidentiraju na posebnom računu kod «Vodovoda i odvodnje»  Šibenik,  a koriste se isključivo namjenski za financiranje izgradnje vodovodne mreže na području Općine Tisno prema ugovoru koji je Općina Tisno sklopila  sa  «Vodovodom i odvodnjom» Šibenik.

 

2007. – dva nova programa u Proračunu

Ukupni rashodi Proračuna za 2007. se dijele se na  rashode poslovanja  u iznosu od 8.535.000,00  kuna,  rashode  za nabavu nefinancijske  imovine  7.150.000,00, te  izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu 330.000,00 kuna. Rashodi su po vrstama  detaljno  navedeni u posebnom  dijelu  proračuna koji je podijeljen na dva razdjela -  Predstavnička i izvršna tijela Općine i  Jedinstveni upravni odjel. Unutar razdjela Proračun se nadalje dijeli na programe, a za 2007. godinu  uvode se dva nova programa , 017 - Gospodarstvo i 018 - Turistička promidžba Općine Tisno.

Sredstva planirana u okviru programa Gospodarstva u iznosu od 300.000,00 kuna trebala bi se utrošiti kao inicijalna sredstva za izradu pripremne dokumentacije za buduću gospodarsku zonu Dubrava kod Tisnog koja je definirana Prostornim planom Općine Tisno i razvoj turističke zone Jazina. Sredstva  planirana u okviru programa  Turistička promidžba Općine Tisno, odnose se na nabavku  panoa dobrodošlice u iznosu od 150.000,00  te 30.000,00 na usluge promidžbe koja će se realizirati u suradnji sa turističkim zajednicama. 

 

 

Ulaganja u infrastrukturu – bitan dio Proračuna

U 2007. godini nas prema Proračunu očekuje uređenje plaža i obale u vrijednosti od 530.000,00 , rekonstrukcija i izgradnja  kao i tekuće održavanje javne rasvjete 470.000,00  te uređenje prometnica i trgova od 500.000,00 kuna. Za održavanje javnih i parkovnih površina predviđa se potrošiti oko 300.000,00 kuna, a ne smije se zaboraviti već spomenuti  projekt izgradnje kanalizacije za koji će se izdvojiti 1.500.000,00 kuna te izgradnju vodovoda planiranu u iznosu od 1.200.000,00. Na poziciji izgradnje groblja nalazi se iznos od  240.000,00 a što bi se trebalo utrošiti za  izgradnju mrtvačnice i popratnih objekata na groblju u Jezerima.

 

Kultura, šport i socijalni program

Proračunom za 2007. za šport se predviđa utrošiti 430.000,00 kuna što uključuje sredstva za programsku djelatnost sportskih klubova, organizaciju športskih natjecanja i uređenje igrališta u Jezerima. Za kulturu je predviđeno 300.000,00 što će se utrošiti na financiranje programske djelatnosti KUD-ova Hartić, Koledišće i Zora, financiranje održavanja kulturnih manifestacija kao i prijenose za zaštitu kulturno-povijesnih spomenika (uređenje Zavičajnog muzeja u Jezerima).  Socijalnom programu za slijedeću godinu odobreno je 300.000,00 a sredstva će biti utrošena na  za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih  i osoba   koje one same ili  uz pomoć članova  obitelji ne mogu zadovoljiti  zbog nepovoljnih   osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti, te  pomoć stimulacijskog karaktera roditeljima za novorođenu djecu kao i novosklopljene brakove. Socijalni program je vrlo širok, a od bitnih stavaka spomenuti ćemo i  planirane pomoći za pokop, pomoći za kupnju ogrijeva, pomoći u naravi i slično.

 

Vrtići, škole, studenti…

Kao i svake godine u Proračunu  za 2007. godinu su planirana sredstva za ulaganje u obrazovno odgojni sustav. Za 2007. godinu Općina Tisno  u taj program planira izdvojiti 1.741.000,00 kuna. Od tog iznosa  1.000.000,00 se nalazi na poziciji izgradnje nove školske dvorane u Tisnome. Izdvajanja za stipendije srednjoškolaca i studenata planirana su u iznosu od 48.000,00 kuna, dok se program predškolskog odgoja planira potrošiti 633.000,00. U tu svotu ulazi plan za plaće djelatnika vrtića kao i nabavka opreme. Osnovno školstvo je u Proračunu pokriveno sa 60.000,00 što se odnosi na sufinanciranje redovnih školskih programa.