Objavljen natječaj za izbor direktora Turističkog ureda TZ Općine Tisno

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Objavljen natječaj za izbor direktora Turističkog ureda TZ Općine Tisno

Na temelju članka 25. st. 6. Statuta Turističke zajednice općine Tisno, u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (članak 17. stavak 6., NN 152/08) i na temalju Odluke Turističkog vijeća TZ općine Tisno od 24.ožujka 2010., Turističko vijeće Turističke zajednice općine Tisno raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda
Turističke zajednice općine Tisno

Kandidati/tkinje moraju ispunjavati opće uvjete Zakona o radu (NN br. 149/09), posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima za zaposlene u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada,županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice i Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08);

1. da ima završen sveučilišni ili stručni studij društvenog, humanističkog smjera ili geografije;
2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima u turizmu;
3. da aktivno zna jedan svjetski jezik;
4. da mu/joj pravomoćnom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje;
5. da posjeduje organizatorske sposobnosti;
6. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu;

Uz prijavu i životopis kandidati su dužni priložiti:
1. preslik domovnice
2. preslik diplome
3. preslik radne knjižice o dužini ostvarenog radnog staža
4. preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu


( Napomena: osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava uvjete određene propisima iz članka 21. stavka 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, ali nema položen stručni ispit, mora u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit.)
Direktor se imenuje na četiri godine.

Prijave na natječaj i dokazi o ispunjavanju uvjeta prilažu se u roku 8 dana od objave natječaja na adresu:
TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TISNO
22240 Tisno, Istočna Gomilica 1a
S NAZNAKOM "ZA NATJEČAJ – NE OTVARATI"
Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.


                                                Turistička zajednica općine Tisno
                                                Turističko vijeće

                                                Predsjednik
                                                Miljenko Meštrov, v.r.