Natječaj za prikupljanje ponuda za stipendije 2009/2010

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Natječaj za prikupljanje ponuda za stipendije 2009/2010

REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TISNO
NAČELNIK

22240 TISNO, Uska ulica 1
Telef/faks: 022-439-262, 439-260

Klasa: 604-02/07-02/1
Ur.br.: 2182/05-03/09-1454
Tisno, 06. listopada 2009. godine

Temeljem čl. 10 Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Tisno, načelnik Općine Tisno objavljuje


N A T J E Č A J
za prikupljanje ponuda radi dodjele stipendija
učenicima i redovnim studentima
Općine Tisno za akademsku 2009/2010. g.


1. Predmet natječaja
Prikupljanje pismenih ponuda radi dodjele: STIPENDIJE OPĆINE TISNO

2. Opći uvjeti za dodjelu stipendije
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije imaju studenti koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:
 • da nisu, osim iz zdravstvenih razloga, ponavljali godinu studija,
 • da su redovni studenti studija u Republici Hrvatskoj i da su završili prethodne godine studija s ukupnim prosjekom ocjena najmanje 3,20 (za studije tehničkih smjerova) odnosno 3,50 (za studije društvenih smjerova) odnosno srednju školu sa prosjekom najmanje 4,00
 • da su učenici srednjih škola koji su završili prethodne razrede srednje škole sa prosjekom najmanje 4,00 odnosno osnovnu školu sa prosjekom od najmanje 4,20
 • (sedmi i osmi razred )
 • da imaju prebivalište na području Općine Tisno najmanje 4 (četiri) zadnje godine,
 • da su državljani Republike Hrvatske,
 • da nisu stariji od 24 godine i
 • da ne primaju neku drugu stipendiju

3. Kriteriji za dodjelu stipendija
Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije učenicima i studentima su:
 1. kriterij uspjeha u prethodnom školovanju i izvanškolskim aktivnostima u skladu sa odredbama važećeg Pravilnika;
 2. kriterij socijalnog statusa i drugih socijalnih prilika uz (smanjeni) uvjet uspješnosti u dosadašnjem školovanju u skladu sa odredbama važećeg Pravilnika.
(Kriteriji iz stavka 1. ove točke Natječaja pod 1) i 2) iskazuju se za svakog učenika i studenta u bodovima i u skladu s odredbama važećeg Pravilnika, te na osnovu toga izrađuje rang lista, a svaki natjecatelj - učenik i studenat može se natjecati isključivo i samo po jednom kriteriju koji izabere kao povoljniji – i taj kriterij treba naznačiti na ponudi ).

4. Broj stipendija koje se dodjeljuju po kriterijima

Za učenike:
I kriterij - 2 stipendije
II kriterij - 2 stipendije

Za studente:
I kriterij – 3 stipendije
II kriterij – 3 stipendije

5. Ponuda i prilozi ponudi

Svaki ponuditelj – redovni učenik /student treba dati svoju kratku biografiju, te ponudi priložiti:
Za učenike
 • osobnu iskaznicu (presliku) za sebe i za barem jednog roditelja/staratelja
 • za učenike prvih razreda srednjih škola svjedodžbe 7 i 8. razreda osnovne škole , dokaz o sudjelovanju i osvajanju jednog od prvih pet mjesta na natjecanjima razine prvenstva Županije regije i / ili RH –e tj. jednog od prvih deset mjesta međunarodnom natjecanju
 • za učenike viših razreda srednjih škola svjedodžbe ranijih razreda srednje škole, dokaz o sudjelovanju i osvajanju jednog od prvih pet mjesta na natjecanjima razine prvenstva Županije regije i / ili RH –e tj. jednog od prvih deset mjesta međunarodnom natjecanju

Za studente :
 • osobnu iskaznicu (presliku) za sebe i za barem jednog roditelja/staratelja
 • potvrdu fakulteta o redovnom upisu u 1. godinu studija, tj. svaku narednu ,
 • studenti 1. godine svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole i završnog ispita – mature (preslike), odnosno dokaz o sudjelovanju i osvajanju jednog od prvih pet mjesta na natjecanjima razine prvenstva Županije/regije i/ili RH-e, tj. jednog od prvih deset mjesta na međunarodnom natjecanju,
 • studenti viših godina (uključujući apsolvente) potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena do sada položenih ispita i o činjenici da nisu za vrijeme studija ponavljali niti jednu godinu osim iz zdravstvenih razloga,
 • studenti dosadašnji stipendisti Općine Tisno potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena te upisu na višu godinu studija

Za dokazivanje socijalnih uvjeta slijedeće dokumente/dokaze:
 • uvjerenje/potvrdu da je dijete bez oba roditelja
 • uvjerenje/potvrdu da je podnositelj prijave-dijete poginulog hrvatskog branitelja
 • uvjerenje/potvrdu da je podnositelj prijave-dijete invalida Domovinskog rata
 • uvjerenje/potvrdu da je podnositelj prijave-dijete samohranog roditelja
 • uvjerenje/potvrdu da je korisnik pomoći za uzdržavanje
 • uvjerenje/potvrdu za svakog člana obitelji-studenta koji se nalazi na studiranju, osim podnositelja prijave, koji ne prima stipendiju
 • izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika kojom ponuditelj dokazuje da ne prima neku drugu stipendiju
 • podmirene obveze svih članova kućanstva po bilo kom osnovu prema Općini Tisno

6. Vrijeme trajanja natječaja i naziv tijela kojem se zahtjev podnosi, trajanje stipendije i prava i obveze stipendista

Svoje ponude – zahtjeve, ponuditelji – studenti podnose Povjerenstvu za dodjelu stipendija Povjerenstvu za dodjelu stipendija Općine Tisno od 06. listopada do zaključno 31. listopada 2009.godine
Povjerenstvo za dodjelu stipendija će u roku od 8 dana nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva donijeti prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije i objaviti je na oglasnoj ploči Općine Tisno i na internet stranici Općine Tisno (www.tisno.hr), na koju listu svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor o kojem će imenovano Povjerenstvo donijeti Odluku o prigovoru u roku 8 dana nakon isteka roka za prigovor (Odluka o prigovoru je konačna).

 • Stipendija-stipendiranje traje jednu akademsku godinu i prima se do 30. rujna 2010.g., nakon čega treba na slijedećem natječaju priložiti dokaz o zadovoljavanju uvjeta nastavka stipendiranja
 • Izabrani učenik/ student – stipendist i Općina Tisno će sklopiti ugovor o korištenju stipendije kojim će biti regulirana međusobna prava i obveze.
NAČELNIK
Ivan Klarin v.r.