Izvješće sa 17.redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Izvješće sa 17.redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno

Dana 14. listopada 2011.godine, održana je u prostorijama Društvenog doma u Tisnom, 17. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno. Nakon što je utvrđeno da je sjednici pristupilo sedam vijećnika od ukupno jedanaest vijećnika odnosno da postoji kvorum za valjano odlučivanje, predsjednik vijeća otvorio je aktualni sat. Na aktualnom satu raspravljalo se o zgradi otkupa ribe u Jezerima, eventualnom koncesionaru za luku nautičkog turizma u Tisnom i cijeni parkiranja po satu u prvoj zoni u mjestima na području Općine Tisno.
Po završetku aktualnog sata vijećnici su jednoglasno usvojili opsežan predloženi dnevni red koji glasi:

1. Izvješće o obavljenoj reviziji za 2010. godinu
2. Odluka o komunalnoj naknadi
3. Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade
4. Odluka o komunalnim djelatnostima
5. Odluka o spomeničkoj renti
6. Financijsko izvješće o izvršenju proračuna Općine Tisno za razdoblje jod 01.01.do 30.06.2011. godine
7. Odluka o komunalnom doprinosu
8. Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone
9. Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi
10. Odluka o stjecanju nekretnina te uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Tisno
11. Odluka o donošenju UPU-a Sjeverni dio naselja Jezera
12. Odluka o donošenju UPU-a Obalno područje naselja Betina – Pačipolje
13. Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata
14. Odluka o prodaji dijela nekretnine 10009/1 K.O. Tisno
15. Odluka o darovanju gajete „Mati Jezerka“ udruzi „Južnje strane“ –Jezera
16. Amandman na nacrt prijedloga za javnu raspravu Odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana Općine Tisno
17. Plan gospodarenja otpadom na području Općine Tiso
18. Zamolba trgovačkog društva „Sarađen“za suglasnost za obradu i privremeno odlaganje građevinskog otpada u kamenolomu „Veprštak“

Nakon usvajanja dnevnog reda vijećnici su jednoglasno usvojili 1. točku koja se odnosila na izvješće o obavljenoj reviziji poslovanja Općine Tisno u 2010. godini, koje je neslužbeno ocijenjeno ocjenom „vrlo dobar“, no u kojem se i između ostalog navode neke preporuke koje se odnose na potrebu donošenja i usklađenja nekih odluka vijeća, čemu se pristupilo već na ovoj redovnoj sjednici.
Za točke 1., 2. i 3. objašnjenje je dao načelnik Ivan Klarin koji je naglasio da se odluka o komunalnoj naknadi i odluka o komunalnim djelatnostima mijenjanju zbog usklađivanja s brojnim promjenama Zakona o komunalnom gospodarstvu, s tim da su u Odluci o komunalnoj naknadi podrobnije pojašnjene odredbe za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade i izvori sredstava iz kojih će se to oslobađanje namiriti.
U odluci o komunalnim djelatnostima su određene komunalne djelatnosti koje se povjeravaju se na obavljanje trgovačkom društvu „Ježinac“ d.o.o., vlastitom pogonu Općine Tisno, pravnim ili fizičkim osobama na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova te pravnim ili fizičkim osobama na temelju Ugovora o koncesiji. Također su utvrđeni načini financiranja obavljanja predmetnih djelatnosti, te postupak pripreme, ovlasti i provođenja izbora najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje djelatnosti.
Sve tri navedene odluke vijećnici su donijeli sa šest glasova za“ i jednim suzdržanim. Također s istim omjerom glasova je donesena i odluka o spomeničkoj renti, na kojoj je inzistirao Državni ured za reviziju, a koja se odnosi na visinu spomeničke rente, obveznike plaćanja te uvjete i način plaćanja spomeničke rente.
Zatim se prešlo na raspravljanje o Financijskom izvješću o izvršenju proračuna Općine Tisno za razdoblje od 01.01.do 30.06.2011. godine, čije obrazloženje je dao načelnik Ivan Klarin. On je naglasio da su prihodi za prvih šest mjeseci ostvareni u iznosu od 50% od planiranih. Najveći prihodi su ostvareni u srpnju i kolovozu, a što nije obuhvaćeno ovim izvješćem. Razlika prihoda i rashoda je značajna i pokušat će se pokriti dug iz prethodnih razdoblja. Financijski pokazatelji su bolji nego prošle godine, no kako bi se sanirao manjak, proračun za 2012. godinu će ipak morati biti vrlo štedljiv.
Za usvajanje ove odluke se pet vijećnika složilo, dok su dva bila suzdržana. Vijećnica Ervina Tomin je izrazila u sumnju u usvajanje ovog financijskog izvješća, smatrajući da je za njegovo donošenje potrebna dvotrećinska većina svih članova vijeća. U članku 18. Statuta Općine Tisno stoji: „Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova, ako je na sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća. O donošenju Statuta, proračuna i godišnjeg obračuna, Poslovnika općinskog vijeća, izboru i razrješenju načelnika, zamjenika načelnika, kao i o povjerenju načelniku, zamjenicima načelnika, Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova svih članova.“ Kako se radi o polugodišnjem, a ne godišnjem obračunu, Financijsko izvješće o izvršenju proračuna Općine Tisno za razdoblje od 01.01.do 30.06.2011. godine usvojeno sa pet glasova „za“ i dva suzdržana.
Predsjednik je otvorio raspravo o 7., 8. i 9. točki dnevnog reda, a pročelnik Ivica Pirjak je objasnio razloge predlaganja ovih odluka. Naime, zbog Zakona o postupanju s nezakonitim građevinama te Uredbi o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, prema čijim odredbama predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave dužna su donijeti odluku o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone te odluku o najvećem broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi. Budući su ove odluke usko vezane za položajne zone prema Odluci o komunalnom doprinosu, trebalo je promijeniti i samu odluku u smislu definiranja zona, radi zainteresiranja javnosti za legalizaciju nezakonitih zgrada i omogućavanje oslobađanja od dijela plaćanja naknade za zadržavanje nezakonitih zgrada. Tako je predloženo pet položajnih zona od kojih se prva odnosi na područja unutar granica obuhvata osobito vrijedno obradivo tlo, vrijedno obradivo tlo i ostala obradiva tla, područje šuma isključivo osnovne namjene, područje zelenih površina te područje obuhvata Parka prirode Vransko jezero. Druga zona obuhvaća građevinsko područje naselja Betine bez područja Prosike, građevinsko područje mjesta Jezera i Tisnog bez područja Ivinj, treća obuhvaća građevinsko područje naselja Dazline, Dubrave kod Tisna, građevinsko područje Prosike i Ivinja, te gospodarsku zonu sa stanovanjem, četvrta gospodarsku (poslovnu – pretežito trgovačku) zonu (K2) a peta poslovnu – industrijsku i uslužnu zonu K1. Vrijednosti iznosa za obračun komunalnog doprinosa nisu se bitno mijenjale, a fizičke osobe – investitori koji na području Općine Tisno imaju prebivalište najmanje 15 godina radi, obračuna komunalnog doprinosa u roku od dvije godine imaju pravo plaćanja u četiri obroka kroz vrijeme od godine dana, ukoliko grade stambeni objekt za potrebe svoje obitelji, odnosno dograđuje, nadograđuje ili rekonstruira postojeću stambenu građevinu uz uvjet da objekt nije namijenjen prodaji.
Na nezakonito izgrađenoj zgradi izgrađenoj protivno prostornom planu predlaže se osim dvije etaže od kojih je druga potkrovlje, ozakoniti još dvije etaže bez obzira da li se takva zgrada nalazi unutar ili izvan građevinskog područja. Što se tiče vrijednosti iznosa za položajne zone na području Općine Tisno one se predlažu u najmanjem iznosu propisanom uredbom. Ivica Pirjak je naglasio da ukoliko stambena građevina (samostalne, dvojna ili građevina u nizu) svojim cjelokupnim obujmom prelazi 600 m3, komunalni doprinos za dio ili cijelu građevinu se plaća u iznosu do 138,00 kn u prvoj i drugoj zoni, te 100,00 kn u trećoj zoni. Predsjednik vijeća je pozvao vijećnike na glasovanje i oni su jednoglasno sa sedam glasova „za“ donijeli odluke iz 7., 8. i 9. točke dnevnog reda.
Vijećnik Stipe Berak se ispričao što mora zbog obveza napustiti ovu sjednicu. Konstatirano je da je nakon njegova odlaska na sjednici ostalo prisutno šest vijećnika, te da je time zadovoljen kvorum za valjano donošenje sljedećih odluka.
Zatim se pristupilo raspravi o točki 10. za koju je opet objašnjenje dao pročelnik Ivica Pirjak. On je naglasio da se prijedlogu ove odluke pristupilo zbog „vremešnosti“ Odluke o stjecanju i raspolaganju nekretninama, koju je također trebalo uskladiti s promjenama zakona. Posebno je naglasio slučajeve kada se zemljište u vlasništvu Općine Tisno može prodati po utvrđenoj tržnoj cijeni sukladno procjeni vrijednosti stalnog sudskog vještaka izravnom pogodbom, a sukladno odredbama važećeg Zakona o prostornom uređenju i gradnji, bez provedbe javnog natječaja.
Vijećnici Ognjen Jakovčev i Zoran Jušić su u okviru ove rasprave podsjetili na problem otkupa zgrade „Starog mlina“ u Betini.
Predsjednik vijeća je pozvao nazočne vijećnike na glasovanje po ovoj točki te su oni jednoglasno donijeli Odluku o stjecanju nekretnina te uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Tisno.
Zatim se pristupilo raspravi o 10. i 11. točki dnevnog reda a koje se odnose na donošenje urbanističkih planova uređenja za Sjeverni dio naselja Jezera te za Obalno područje naselja Betine-Pačipolje. Obrazloženje za oba plana dao je pročelnik Ivica Pirjak. Konačnu suglasnost za oba plana dao je Župan prema izmjenama Zakona o prostornom uređenju. Najveći broj primjedbi po ovim planovima, odnosio se na mrežu prometnica i strogog usklađenja s važećim Prostornim planom Općine Tisno. Vijećnik Zoran Jušić je postavio pitanje vezano za problem kad predviđena prometnica prolazi sredinom neke čestice. Ivica Pirjak je podsjetio na dvije javne rasprave koje su provedene u postupku donošenjae ovih planova, kada su se takve primjedbe davale i uveliko uvažavale, stoga smatra da je ova predložena mreža prometnica zadovoljavajuća. Vijećnik Branko Pavlov je pohvalio pročelnika Ivicu Pirjaka za njegovo zanimljivo i iscrpno izlaganje. Predsjednik vijeća je pozvao na glasovanje za ove točke i oba plana su jednoglasno usvojena.
Za sljedeću 13. točku dnevnog reda obrazloženje je dao načelnik Ivan Klarin, istaknuvši da se predloženim pravilnikom planira, posebno, i s više bodova, vrednovanje deficitarnih studija koje određuje Zavod za zapošljavanje iz Šibenika. Također, predlaže se ukidanje Komisije koja je pregledavala i ocjenjivala pristigle zamolbe, te se predlaže da to obavlja Načelnik po nalogu Općinskog vijeća, budući je bodovanje transparentno i jednostavno. Ovaj Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata je također jednoglasno usvojen glasovima svih prisutnih vijećnika.
Za točku 14. dnevnog reda obrazloženje je također dao Načelnik objasnivši da se ovaj prijedlog Odluke o prodaji nekretnine odnosi na okućnicu Mate Marače, koji se i jedini javio na javni natječaj te ponudio cijenu u iznosu od 1.400,00 kn po metru četvornom, što za 124 predmetnih m2 iznosi 176.300,00 kn. Ova odluka je također jednoglasno usvojena.
Objašnjenje po 15. točki je dao Načelnik, koji je podsjetio na ugovor o sufinanciranju i ugovor za izgradnju gajete, za koju se predlaže da se daruje udruzi „Južnje strane“ iz Jezera, kako bi je ista mogla registrirati, a koja je voljna gajetu održavati i koristiti u promotivne turističke svrhe mjesta Jezera i Općine Tisno. Ova odluka je također jednoglasno usvojena.
Obrazloženje po 16. točki koja se odnosi na amandman na nacrt prijedloga za javnu raspravu Odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana Općine Tisno, dao je Ivica Pirjak. Amandman obuhvaća brojne prijedloge koje su podnijeli Mjesni odbori i stručne službe Općine Tisno, a koje su vijećnici, kako je bilo naglašeno u pozivu za ovu sjednicu vijeća, mogli pozorno pogledati nekoliko dana prije same sjednice. Značajniji prijedlozi se odnose na planirane prometnice u Tisnom i Jezerima, kategorizaciju luka i lučica te preraspodjelu građevinskih područja. Zaključak po ovoj točki dnevnog reda je također jednoglasno usvojen.
Zatim se prešlo na raspravu po 17. točki koja se odnosi na Plan gospodarenja otpadom na području Općine Tisno. Pročelnik Ivica Pirjak je naglasio da je prije desetak dana Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove u Šibensko kninskoj županiji, dao suglasnost na predmetni plan koji je nakon manjih dorada usklađen sa Zakonom o otpadu i planom gospodarenja otpadom Šibensko kninske županije, te se upućuje općinskom vijeću na donošenje, a koje ga je nakon njegova izlaganja i jednoglasno usvojilo.
Mišljenje o 18. točki dnevnog reda dao je Načelnik koji je naglasio da se zamolba tvrtke „Sarađen“ u ovom trenutku ne može usvojiti, iako je Općina Tisno dužna osigurati lokaciju za odlaganje građevinskog otpada, što je i predloženo u Izmjenama i dopunama prostornog plana Općine, te u III izmjenama i dopunama Prostornog plana Šibensko kninske županije. Upravo donesenim Planom gospodarenja otpada je kao lokacija za odlaganje spomenutog otpada određena nekretnina oznake čest.zem. 7760/23, na čijem dijelu je i sam kamenolom, no za davanje bilo kakve suglasnosti potrebno je pričekati donošenje Izmjena i dopuna općinskog i županijskog plana. Slijedom rečenog, vijećnici su jednoglasno odbili zamolbu tvrtke „Sarađen“.
Predsjednik vijeća je utvrdio da je dnevni red iscrpljen i zaključio sjednicu koja je završila s radom u 18,15 sati.

Zapisničar:
Marijana Šimić, v.r.