Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - nabava umjetne trave za nogometno igralište u Betini

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - nabava umjetne trave za nogometno igralište u Betini

Otvaranje ponuda u otvorenom postupku javne nabave za nabavu umjetne trave za nogometno igralište u Betini  je održano 01. veljače 2011. godine u 14,00 sati, a 02. veljače donesena je Odluka o odabiru najpovoljnije ponude. Na natječaj je pristiglo 6 ponuda i to poduzeća "Bonaventura" d.o.o. Zagreb sa ponuđenom cijenom od 133.974,72 bez PDV, "Cestar" d.o.o. Split sa cijenom od 190.080,00 kuna bez PDV, "Tip-top sport" d.o.o. Rijeka sa cijenom od 157.782,00 kuna bez PDV, "Te-mik" d.o.o. Sesvete sa cijenom 126.403,20 kuna bez PDV, "Max-Mar" d.o.o. Jastrebarsko sa cijenom od 106.634,00 bez PDV i "Sto-Mar oprema" d.o.o. Rijeka sa cijenom od 134.112,00 bez PDV.
Pregledom i ocjenom ponuda naručitelj je ocijenio da je ponuda ponuditelja "Max-Mar" d.o.o.  prihvatljiva te je prema kriteriju odabira najniže cijene ocijenjena najpovoljnijom.