Izvješće sa 16. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno

Bookmark and Share Zanimljivosti Novosti

Izvješće sa 16. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno

Dana 27. lipnja 2011.godine, u ponedjeljak održana je u prostorijama Društvenog doma u Tisnom, 16. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Tisno. Pošto je utvrđeno da je sjednici pristupilo devet od ukupno jedanaest vjećnika odnosno da postoji kvorum za valjano odlučivanje, predsjednik vijeća otvorio je aktualni sat. Jedna od značajnijih tema aktualnog sata bila je situacija odlaganja otpada na području Kapelice u Betini koja se učestalo ponavlja iako je Općina Tisno utrošila do sada značajna sredstava na čišćenje tog dijela, stoga je upućena molba građanima da se suzdrže od ilegalnog odlaganja otpada na tom području. Po završetku aktualnog sata vijećnici su jednoglasno usvojili predloženi dnevni red koji glasi:
 • 1. Verifikacija zapisnika sa 15. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno
 • 2. Odluka o visini cijene prikupljanja, odvoza i odlaganja otpada
 • 3. Odluka kojom se predlaže «Vodovodu i odvodnji» d.o.o., Šibenik preraspodjela sredstava od naknade za razvoj odvodnje jedinice lokalne samouprave
 • 4. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Općine Tisno
 • 5. Odluka o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Tisno- koncesija za održavanje tržnice na malo i ribarnice u Jezerima
 • 6. Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi te mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Tisno
 • 7. Izvještaj načelnika Općine Tisno za razdoblje 08.lipnja 2010.- 08.lipnja 2011.godine
 • 8. Financijski izvještaj trgovačkog društva Prisliga d.o.o., Tisno za 2010.godinu
 • 9. Financijski izvještaj JKP Ježinac d.o.o., Tisno za 2010.godinu
 • 10. Financijski izvještaj ustanove Dječji vrtići Vrapčić, Tisno za 2010.godinu
 • 11. Financijski izvještaj DVD-a Tisno za 2010.godinu
 • 12. Godišnji obračun proračuna za 2010.g.
 • 13. Odluka o rasporedu financijskog rezultata iz 2010.g. u Proračun za 2011.g.
 • 14. I. Izmjene i dopune proračuna Općine Tisno za 2011.godinu
 • 15. I. Izmjene i dopune projekcije proračuna za razdoblje 2011.- 2013. godine
 • 16. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
 • 17. I. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011.godine
 • 18. I. Izmjene i dopune plana javnih potreba u kulturi za 2011.godinu
 • 19. Predstavka Udruženja obrtnika Murter, Pirovac, Tisno glede Odluke o komunalnom redu – od 15.lipnja do 15. rujna zabranjeni radovi koji stvaraju buku
Nakon usvajanja dnevnog reda vjećnici su jednoglasno usvojili 1. točku koja se odnosila na verifikaciju zapisnika 15. redovne sjednice Općinskog vijeća. 2. točka Odluka o visini cijene prikupljanja, odvoza i odlaganja otpada, u kojoj je najznačajnija novina povećanje cijene usluge odvoza otpada za poslovne subjekte i vikend objekte, a koja je prouzrokovana povećanjem cijene odlaganja optada na županijskom odlagalištu Bikarac, usvojena je sa sedam glasova za i dva protiv.
Nadalje, Odlukom kojom se predlaže Vodovodu i odvodnji d.o.o. Šibenik preraspodjela sredstava od naknade za razvoj odvodnje jedinice lokalne samouprave kojom odlukom je detaljizirano na koji način će se koristitit sredstva prikupljena od predmetne naknade jednoglasno je usvojena, kao što je jednoglasno usvojena i točka 6.Odluka o agortehničkim mjerama u poljoprivredi te mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Tisno čiji je naglasak na čl.10 iste odluke odnosno na zabranu nasipavanja poljoprivrednog zemljišta građevinskim otpadom te postavljanje i odlaganje kamp kućica i slično.
Točka 5. - Odluka o namjeri davanja koncesija za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Tisno- koncesija za održavanje tržnice na malo i ribarnice u Jezerima koja odluka se donijela uslijed isteka koncesije ranijem koncesionaru usvojena je sa sedam glasova za i dva suzdržana glasa.
Ivan Klarin, načelnik Općine Tisno, je u svom izvještaju za razdoblje od 08.lipnja 2010.- 08.lipnja 2011.g, ( točka 7. dnevnog reda), istaknuo niz investicija i aktivnosti koje je Općina Tisno ostvarila u navedenom razdoblju, od kojh se ovdje navode samo neke: donošenje UPU-a ugostiteljsko turističke zone Uvala Lučica- Kamp Modrave, UPU-a ugostiteljsko turističke zone Rastovac, UPU- a ugostiteljsko – turističke zone Mišiji vrh- Jezera, UPU-a Brodogradilište i Marina Betina, UPU-a ugostiteljsko turističke zone Prisliga- Jazine, zatim, pokrenuti postupci izmjena i dopuna PPUO Tisno, izrade Gospodarske zone Kapela- Dubrava, aktivno sudjelovanje u III. izmjenama i dopunama PP Šibensko- kninske županije, nadalje, realizirani su projekti javne rasvjete na predjelu Put Jamin – Drakovci u Jezerima, priključenje sportske dvorane na elektromrežu, uređenja Zapadne Gomilice, uređenje II. faze obale Zaratić u Jezerima, izgradnja nogometnog igrališta u Betini, dovršeno uređenje Uske ulice u Tisnom, rekonstrukcija vodovodne mreže u Betini itd.. Opisani izvještaj usvojen je sa sedam glasova za i jednim suzdržanim glasom (tijekom ove točke dnevnog reda sjednicu je iz opravdanih razloga napustio jedan vijećnik).

Nakon godišnjeg izvještaja načelnika Općine Tisno svoja godišnja financijska izvješća za 2010.godinu podnijeli su trgovačko društvo Prisliga d.o.o. Tisno koji izvještaj je prihvaćen sa šest glasova za i jednim suzdržanim glasom, zatim JKP Ježinac d.o.o. čiji izvještaj prihvaćen sa šest glasova za i dva suzdržana glasa, izvještaj ustanove Dječji vrtići Vrapčić, Tisno prihvaćen je jednoglasno, kao što je jednoglasno usvojen financijski izvještaj DVD-a Tisno.
O točki 12.Godišnji obračun proračuna za 2010.g., točki 13. Odluka o rasporedu financijskog rezultata iz 2010.g. u Proračun za 2011.g., točki 14. I. Izmjenama i dopunam proračuna Općine Tisno za 2011.g., točki 15. I. izmjenama i dopunama projekcije proračuna za razdoblje 2011-2013.g., točki 16. I. Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011.godinu, točki 17. I. Izmjenama i dopunama programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011.g. i točki 18. I. izmjenama i dopunama plana javnih potreba u kulturi za 2011.g. vijećnici su jednoglasno donijeli zaključak da će ovim točkama denvnog reda raspravljati i odlučivati zajednički. Navedene točke dnevnog reda usvojene su sa šest glasova za i dva glasa protiv.

Glede posljednje 19. točke koja se odnosila na predstavku Udruženja obrtnika Murtera, Pirovca i Tisnog glede odluke o komunalnom redu – od 15.lipnja do 15.rujna zabranjeni svi radovi koji stvaraju buku, jednoglasno je usvojen zaključak kojim se isto Udruženje poziva da uputi svoje predstavnike na sastanak sa nadležnim službama Općine Tisno gdje bi se točno utvrdio njihov prijedlog za izmjenu Odluke o komunalnom redu.
Zapisničar:
Marijana Pavić, v.r.