27. sjednica Općinskog vijeća

# Dokument: Format: Veličina:
1. Zapisnik s 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 963.62 KB
2. Zaključak o odgodi točke 2. dnevnog reda / Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkog društva Prisliga d.o.o.Tisno za 2019.godinu pdf 107.33 KB
3. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Tisno za 2020.godinu i Projekcija za 2021.g. i 2022.godinu pdf 886.95 KB
4. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Tisno 2020. do 2022. godine pdf 593.89 KB
5. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.godinu pdf 205.59 KB
6. I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.godinu pdf 416.62 KB
7. Izmjene i dopune Plana javnih potreba u kulturi za 2020.godinu pdf 120.55 KB
8. Izmjene i dopune Program javnih potreba u sportu za 2020.godinu pdf 297.22 KB
9. Izmjene i dopune Programa socijalnih potreba za 2020.godinu pdf 212.74 KB
10. Plan proračuna Općine Tisno za 2021.godinu i Projekcija proračuna za 2022.g. do 2023.g. pdf 1.12 MB
11. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Tisno za 2021. godinu pdf 243.87 KB
12. Plan razvojnih Programa za razdoblje 2021.g.do 2023.g. pdf 588.71 KB
13. Program građenja komunalne infrastrukture za 2021.godinu pdf 224.54 KB
14. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tisno za 2021.godinu pdf 212.22 KB
15. Program socijalnih potreba Općine Tisno za 2021.godinu pdf 216.03 KB
16. Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021.godinu pdf 113.45 KB
17. Odluka o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti pdf 105.81 KB
18. Odluka o oslobađanju od plaćanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada pdf 104.94 KB
19. Zaključak o odgodi točke 19. dnevnog reda / prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Kapela / Dubrava / južni dio pdf 104.79 KB
20. Odluka o izradi II. izmjena i dopuna DPU Luke nautičkog turizma u uvali Luke u Tisnom i s tim povezanih Izmjena i dopuna PPUO Tisno pdf 425.90 KB
21. Odluka o dopuni Odluke o stjecanju nekretnina te uvjetima načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Tisno pdf 190.87 KB
22. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju pokretnina pdf 197.73 KB
23. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tisno za 2021.godinu pdf 209.68 KB
24. Odluka o otpisu potraživanja naknade za uređenje voda radi zastare pdf 191.74 KB
25. Odluka o isknjiženju iznosa potraživanja s osnova poreza na kuće za odmor evidentiranih po izvješćima od strane Porezne uprave iz prethodnih godina pdf 186.93 KB
26. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tisno za 2020.godinu pdf 666.24 KB
27. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tisno s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje pdf 438.86 KB
28. Izvješće trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik o naplaćenoj naknadi za razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Tisno i Jezera na vodoopskrbnom području naselja Tisno i Jezera 2kn/m3 u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019. pdf 370.71 KB
29. Izvješće trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik o naplaćenoj naknadi za razvoj vodoopskrbe na području Općine Tisno 2kn/m3 u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019. pdf 198.66 KB
30. Zaključak o skidanju točke 30. prijedlog Jose Stegića iz Tisna. Vukovarska 3. za odgodu naplate imovinskopravnog zahtjeva Općine Tisno do sudskog okončanja spora s dnevnog reda 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 277.17 KB
31. Odluka o izmjeni Odluke o porezima Općine Tisno pdf 360.68 KB