Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za UPU Ugostiteljsko Turističke zone Sveti Nikola i s tim povezene IV. Izmjene i dopune PPUO Tisno :: Službene stranice Općine Tisno