Pravo na pristup informacijama

Pismeni zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti:

  • putem faxa na broj 022 439 260
  • putem elektroničke pošte: marko.markov@tisno.hr
  • poštom na adresu: Općina Tisno, Uska ulica 1, 22240 TISNO

Službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama:

  • referent za informiranje Marko Markov

Općina Tisno ima pravo tražiti od korisnika informacije naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i naknadu troškova dostave tražene informacije sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade i način naplate naknade ( NN br. 12/14). 

# Dokument: Format: Veličina:
Zahtjev za pristup informacijama (obrazac PPI) pdf 34.33 KB
Zakon o pravu na pristup informacijama pdf 137.96 KB
Odluka o imenovanju službenika za informiranje 2019 pdf 590.60 KB
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacija za 2023 godinu pdf 214.09 KB
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacija za 2022 godinu pdf 214.04 KB
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacija za 2021 godinu pdf 214.31 KB
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacija za 2020 godinu pdf 213.86 KB
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacija za 2019 godinu pdf 213.03 KB
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacija za 2018 godinu pdf 213.47 KB
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacija za 2017 godinu pdf 213.28 KB
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacija za 2016 godinu pdf 212.94 KB
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacija za 2015 godinu pdf 212.37 KB