Pravo na pristup informacijama

Pismeni zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti:

  • putem faxa na broj 022 439 260
  • putem elektroničke pošte: opcina@tisno.hr
  • poštom na adresu: Općina Tisno, Uska ulica 1, 22240 TISNO

Službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama:

  • zamjenik načelnika Miljenko Meštrov

Općina Tisno ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem
informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i
na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za
određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama
(NN 172/03, 144/10, 37/11 i 77/11), koji su objavljeni u NN 38/11. Navedeni Kriteriji ostaju
na snazi do stupanja na snagu kriterija za određivanje visine naknade i načina naplate naknade
iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13), koje će propisati
Povjerenik za informiranje.

# Dokument: Format: Veličina:
Zahtjev za pristup informacijama (obrazac PPI) pdf 34.33 KB
Zakon o pravu na pristup informacijama pdf 137.96 KB
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacija za 2016 godinu pdf 213.01 KB
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacija za 2015 godinu pdf 212.37 KB