Prostorni plan Općine Tisno

Na temelju članaka 24. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 30/94., 68/98., 61/00., 32/02. i 100/04.), Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja (Narodne novine 128/04), Suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprave za prostorno uređenje Zagreb, Klasa: 350-02/07-04/02, Urbroj: 531-06-07-2 od 05 siječnja 2007. godine, Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Tisno ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 1/04.) i članka 27. Statuta Općine Tisno ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 15/01 i 3/02.), Općinsko vijeće Općine Tisno, na 8. sjednici, od 19. siječnja 2007. godine, donosi

 

ODLUKU O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE TISNO

 

Donosi se Prostorni plan uređenja općine Tisno, u daljnjem tekstu: Prostorni plan.
Prostornim planom se, u skladu sa Strategijom i Programom prostornog uređivanja Republike Hrvatske i Prostornim planom Šibensko kninske županije utvrđuje temeljna organizacija prostora, zaštita prirodnih, kulturnih i povijesnih vrijednosti, korištenje i namjena površina s mjerama i uvjetima njihovog uređivanja.

Prostorni plan sadrži uvjete i smjernice za uređivanje i zaštitu prostora, mjere za unapređivanje i zaštitu okoliša, područja s posebnim i drugim istaknutim obilježjima, te granice građevinskih područja naselja i izdvojenih građevinskih područja izvan naselja.

Prostorni plan obuhvaća područje Općina Tisno utvrđeno Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 10/97, 124/97, 68/98, 22/99, 117/99, 128/99, 44/00, 129/00, 92/01, 79/02, 83/02) površine 67,03 km2, a čini ga pet naselja. Naselja u sastavu Općine Tisno su: Betina, Jezera, Tisno, Dubrava i Dazlina.

Granice obuhvata Prostornog plana, odnosno granice Općine Tisno ucrtane su u grafičkom dijelu Prostornog plana u mjerilu 1:25.000.

Prostorni plan iz članka 1. sadržan je u elaboratu "Prostorni plan uređenja općine Tisno", oznake 343-2/02. izrađen po URBOS-u doo Split a sastoji se od:

I OBRAZLOŽENJE Pdf-icon                                        
UVODNE NAPOMENE

1. POLAZIŠTA   Pdf-icon                 

1.1 Položaj, značaj i posebnosti područja općine Tisno u odnosu na prostor i sustave Županije i Države
1.1.1 Osnovni podaci o prostoru
1.1.2 Prostorno razvojne i resursne značajke
1.1.3 Planski pokazatelji i obveze iz dokumenata prostornog uređenja šireg područja i ocjena postojećih prostornih planova
1.1.4 Ocjena stanja, mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske podatke te prostorne pokazatelje
2. CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA I UREĐENJA
2.1. Ciljevi prostornog razvoja županijskog značaja
2.1.1 Razvoj naselja, posebnih funkcija i infrastrukturnih sustava
2.1.2 Racionalno korištenje prirodnih izvora i očuvanje ekološke stabilnosti i vrijednih dijelova okoliša
2.2. Ciljevi prostornog razvoja općinskog značaja
2.2.1. Demografski razvoj
2.2.2 Odabir prostorno razvojne strukture
2.2.3 Razvoj naselja, društvene, prometne i komunalne infrastrukture
2.2.4 Zaštita krajobraznih i prirodnih vrijednosti i posebnosti kulturno- povijesnih cjelina
2.3. Ciljevi prostornog uređenja naselja na području općine
2.3.1 Racionalno korištenje i zaštita prostora
2.3.2 Utvrđivanje građevinskih područja naselja u odnosu na postojeći i planirani broj stanovnika, gustoću stanovanja, izgrađenost, iskorištenost i gustoću izgrađenosti, obilježja naselja, vrijednosti i posebnosti krajobraza, prirodnih i kulturno povijesnih cjelina
2.3.3 Unapređenje uređenja naselja i komunalne infrastrukture

3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA    Pdf-icon
3.1 Prikaz prostornog razvitka na području Grada u odnosu na prostornu i gospodarsku strukturu Županije
3.2 Organizacija prostora i osnovna namjena i korištenje površina
3.2.1 Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu površina
3.3 Prikaz gospodarskih i društvenih djelatnosti
3.4 Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora
3.4.1 Područja posebnih uvjeta korištenja – prirodna baština
3.4.2 Područja posebnih uvjeta korištenja – kulturno povijesna baština
3.5. Razvoj infrastrukturnih sustava
3.5.1 Prometni infrastrukturni sustav
3.5.2 Elektroenergetski sustav
3.5.3 Vodnogospodarski sustav
3.6. Postupanje s otpadom
3.7 Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

II ODREDBE ZA PROVOĐENJE  Pdf-icon

1. UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENE POVRŠINA
2. UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA
2.1 Građevine od važnosti za Državu i Županiju
2.2 Građevinska područja naselja
2.3 Izgrađene strukture van naselja
3. UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI
4. UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI
5. UVJETI UTVRĐIVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA
6. MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO POVIJESNIH CJELINA
7. POSTUPANJE OTPADOM
8. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ
9. MJERE PROVEDBE PLANA
9.1 Obveza izrade prostornih planova
9.2 Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera
9.3 Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

B Grafičkog dijela:

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 1:25.000 Pdf-icon
2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI:
2.a Promet 1:25.000  Pdf-icon
2.b Energetski sustav, pošta i telekomunikacije 1:25.000Pdf-icon
2.c Vodnogospodarski sustav 1:25.000 Pdf-icon
3. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA:
3.a Uvjeti korištenja 1:25.000
3.b Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite 1:25.000
3.c Organizacija prostora naselja Tisno, Jezera 1:5.000
3.d Organizacija prostora naselja Betina 1:5.000

4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA 1:5.000 

Veza listova Pdf-icon

Legenda i nastavak legende Pdf-icon

                                     

5. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA 1:2.904

Veza listova Pdf-icon

Legenda i nastavak legende Pdf-icon                 

Listovi od 1-17                                                                                                     Listovi od 1-23

 List 1Pdf-icon     
 List 10     
                                                      
List 1      
List 10      
List 19
 List 2
 List 11
 
List 2
List 11
List 20
 List 3
 List 12
 
List 3
List 12
List 21
 List 4
 List 13
 
List 4
List 13
List 22
 List 5
 List 14
                            
List 5
List 14
List 23
 List 6
 List 15
 
List 6
List 15
 
 List 7
 List 16
 
List 7
List 16
 
 List 8
 List 17
 
List 8
List 17
 
 List 9
   
List 9
List 18