Tajništvo

Pročelnica Tajništva Općine Tisno

Marijana Pavić, dipl. iur.
Tel: +385 (0)22/ 439-264
E-mail: marijana.pavic@tisno.hr
     

Administrativna tajnica u uredu načelnika

Dušanka Juraga
Tel: +385 (0)22/ 439-262
Fax:+385 (0)22/ 439-260
E-mail: dusanka.juraga@tisno.hr

     

Referent za informiranje

Marko Markov
Tel: +385 (0)22/ 439-262
Fax:+385 (0)22/ 439-260
E-mail: marko.markov@tisno.hr

 

     

DJELOKRUG I UNUTARNJI RED ODJELA

  • obavlja stručne i administrativne poslove službenog protokola i društvenih kontakata za potrebe Načelnika i Zamjenika načelnika
  •  obavlja poslove organizacije i pripreme i obrade sjednica Općinskog vijeća
  •  osigurava objavljivanje akata, priprema i izrađuje nacrte akata iz svoje nadležnosti
  •  vodi poslove evidencije iz oblasti rada i radnih odnosa za upravne odjele Općine
  •  vodi poslove ekonomata i održavanja prostorija poslove prijemne kancelarije
  •  vodi poslove arhive i otpreme pošte
  •  pružanje pravne pomoći mjesnim odborima i ustanovama čiji je osnivač Općina
  •  poslovi u svezi prava na pristup informacijama,
  •  poslovi vezani za prijedloge i inicijative građana
  •  sudjelovanje Općine u sudskim sporovima