Upravni odjel za financije i javne prihode

Pročelnica upravnog odjela za financije i javne prihode

Daniela Bilan, dipl. oec.
Tel: +385(0)22 439-262
Fax: +385(0)22 439-812
e-mail: danijela.bilan@tisno.hr

     

Voditelj odjeljka za knjigovodstvo - glavni knjigovođa

Mirjana Pavić, bacc. oec.
Tel: +385 (0)22 439-262
Fax: +385(0)22 439-812
E-mail: mirjana.pavic@tisno.hr

     

Namještenik na knjigovodstvenim poslovima

Vera Šljokić
Tel: +385 (0)22 439-262/lokal 5
E-mail: vera.sljokic@tisno.hr

     

Knjigovodstveni referent obračun komunalne naknade

Petra Malizija
Tel: +385 (0)22 439-262/lokal 5
E-mail: petra.malizija@tisno.hr

 


DJELOKRUG I UNUTARNJI RED ODJELA

 • obavlja poslove u svezi s općinskim proračunom
 • prati ostvarenje proračunskih prihoda i rashoda
 • izrađuje analize o kretanju prihoda i rashoda Općine Tisno
 • izrađuje nacrt proračuna i izvješće o izvršenju proračuna Općine Tisno
 • izrađuje financijske i statističke izvještaje
 • vodi evidenciju prihoda i obaveza u analitičkoj evidenciji Općine
 • izdaje naloge za plaćanje vezana za izvršenja Općine Tisno
 • evidentira imovinu u analitičkoj evidenciji imovine
 • evidentira stanje, promjene potraživanja i obaveza prihoda proračuna, rashoda i izdataka te izvršenja proračuna u financijskom knjigovodstvu
 • izrađuje nacrte odluka iz nadležnosti odjela
 • vrši razrez i naplatu općinskih poreza prireza i drugih prihoda
 • vrši prisilnu naplatu svih općinskih prihoda
 • obavlja poslove pripreme i izrade dokumentacije na realizaciji razvojnih projekata u suradnji s drugim odjelima
 • obavlja poslove vezane uz isplatu plaća i naknada
 • sastavljanje zakonom propisanih financijskih izvješća o poslovanju proračuna za potrebe Ministarstva financija i Državne revizije
 • praćenje propisa vezanih uz javnu nabavu
 • poslovi informatičke potpore
 • praćenje investicija značajnih za razvoj općine
 • rukovođenje poslovima prilikom obavljanja revizije godišnjeg financijskog poslovanja Općine
 • predlaganje svih akata iz nadležnosti upravnog odjela načelniku i Općinskom vijeću
 • praćenje mogućnosti kandidiranja projekata iz djelokruga upravnog tijela za financiranje putem programa Europske unije
 • sudjelovanje u obavljanju javnih potreba na području društvenih djelatnosti
 • obavlja i druge poslove iz nadležnosti Općine Tisno u području financija i javnih prihoda