UPU - gospodarska zona Kapela-Dubrava

Na temelju članaka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), članka 109. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Tisno (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 1/07 i ispr. 14/09) i članka 32. Statuta Općine Tisno (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Tisno na 2. redovnoj sjednici održanoj 29. srpnja 2013. godine donijelo je

ODLUKU O DONOŠENJU
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
GOSPODARSKE ZONE KAPELA – DUBRAVA

 

A. TEMELJNE ODREDBE


Članak 1.
Donosi se Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Kapela - Dubrava (u nastavku teksta: Plan) kojega je izradio Urbanistički zavod grada Zagreba d.o.o. iz Zagreba.

Članak 2.
Planom se, u skladu s Prostornim planom uređenja Općine Tisno, utvrđuje detaljna namjena površina, režimi uređivanja prostora, način opremanja zemljišta komunalnom, prometnom i elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom, uvjeti za izgradnju građevina i poduzimanje drugih aktivnosti u prostoru, parcelacija te drugi elementi od važnosti za područje obuhvata Plana.

Članak 3.
Plan se donosi na izdvojeni dio građevinskog područja naselja Dubrava – Kapela utvrđenu Prostornim planom uređenja Općine Tisno koja obuhvaća površinu od 39,2 ha i čije su granice ucrtane na kartografskim prikazima Plana.

Članak 4.
Plan je sadržan u elaboratu Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Kapela - Dubrava u Tisnom i sastoji se od:

TEKSTUALNOG DIJELA

B ODREDBE ZA PROVOĐENJE
1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA
1.1. Uvjeti za određivanje korištenja površina
1.2. Korištenje i namjena površina
2. UVJETI I NAČIN GRADNJE ZA GOSPODARSKU NAMJENU
2.1. Namjena građevina
2.1.1. Sunčeve elektrane
2.3. Oblik, veličina, izgrađenost i iskorištenost građevinske čestice
2.4. Uređenje građevne čestice, regulacijska linija, građevni pravac i udaljenost od međe
2.5. Oblikovanje građevina
3. UVJETI I NAČIN GRADNJE I OPREMANJA PROMETNE, ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM GRAĐEVINAMA I POVRŠINAMA
3.1. Uvjeti gradnje prometne mreže
3.1.1. Ulice
3.1.3. Parkirališta i garaže
3.1.4. Pješačke površine
3.2. Uvjeti gradnje elektroničke komunikacijske mreže
3.2.1. Elektroničke komunikacije u nepokretnoj mreži
3.2.2. Elektroničke komunikacije u pokretnoj mreži
3.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže
3.3.1. Odvodnja
3.3.2. Vodoopskrba
3.3.3. Plinoopskrba
3.3.4. Elektroenergetika
4. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI
5. POSTUPANJE S OTPADOM
6. MJERE SPREČAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ
6.1 Zaštita od prirodnih i drugih nesreća
6.2. Zaštita od poplava i zaštita podzemnih voda
6.3. Zaštita od požara
6.4. Zaštita od ratnih opasnosti
6.5. Zaštita od potresa
6.6. Zaštita zraka
6.7. Zaštita od buke
7. NESMETANO KRETANJE OSOBA S INVALIDITETOM I SMANJENE POKRETLJIVOSTI
8. MJERE PROVEDBE PLANA
8.1. Procjena utjecaja na okoliš

KARTOGRAFSKIH PRIKAZA u mjerilu 1:2.000

1 . KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
2.1. PROMETNA ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA
PROMET, POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

2.2. PROMETNA ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA
ENERGETSKI SUSTAV

2.3. PROMETNA ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA
VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA
4.1. NAČIN I UVJETI GRADNJE
5. PRIJEDLOG PARCELACIJE

OBVEZNIH PRILOGA
1. OBRAZLOŽENJE
2. STRUČNE PODLOGE NA KOJIMA SE TEMELJE OPROSTORNO PLANSKA RJEŠENJA
3. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA KOJE JE BILO POTREBNO POŠTIVATI U IZRADI
4. ZAHTJEVI I MIŠLJENJA IZ ČLANKA 79. I ČLANKA 94. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI
5. IZVJEŠĆE O PRETHODNE I JAVNE RASPRAVE
6. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PLANA
7. SAŽETAK ZA JAVNOST