UPU - kamp Modrave (uvala Lučica)

Na temelju članaka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07.), članka 109 Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Tisno (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 1/07) i članka 29. Statuta Općine Tisno (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 11/09, 14/09. – ispr. i 12/10), Općinsko vijeće Općine Tisno, na 6. izvanrednoj sjednici održanoj 10. prosinca 2010. godine donijelo je

ODLUKU O DONOŠENJU
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
KAMPA MODRAVE (UVALA LUČICA)

 

A. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.
Donosi se Urbanistički plan uređenja kampa Modrave (uvala Lučica) - u nastavku teksta: Plan, kojega je izradio Urbanistički zavod grada Zagreba d.o.o. iz Zagreba.

Članak 2.
Planom se, u skladu s Prostornim planom uređenja Općine Tisno, utvrđuje detaljna namjena površina, režimi uređivanja prostora, način opremanja zemljišta komunalnom, prometnom i elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom, uvjeti za izgradnju građevina i poduzimanje drugih aktivnosti u prostoru, te druge elemente od važnosti za područje obuhvata Plana.

Članak 3.
Plan se donosi za dio područja izvan naselja utvrđen Prostornim planom uređenja Općine Tisno koje obuhvaća površinu od 7,1 ha i čije su granice ucrtane na kartografskim prikazima Plana.

Članak 4.
Plan je sadržan u elaboratu Urbanistički plan uređenja kampa Modrave (uvala Lučica) kojeg je izradio URBANISTIČKI ZAVOD GRADA ZAGREBA d.o.o. iz Zagreba i sastoji se od:

Tekstualnog dijela:

B. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA NAMJENA POVRŠINA
1.1. Uvjeti za određivanje korištenja površina
1.2. Korištenje i namjena površina

2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI
2.1. Uvjeti smještaja građevina turističko ugostiteljske namjene T1 – hotel
2.2. Uvjeti smještaja građevina turističko ugostiteljske namjene T3 – kamp

3. UVJETI UREĐENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA I POVRŠINAMA

3.1. Uvjeti gradnje prometne mreže
3.1.1. Cestovni promet
3.1.2. Promet u mirovanju i javna parkirališta
3.1.3. Trgovi i druge pješačke površine
3.1.4. Biciklistički promet
3.2. Uvjeti gradnje elektroničke komunikacijske mreže
3.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže
3.3.1. Vodoopskrba
3.3.2. Odvodnja otpadne i oborinske vode
3.3.3. Elektroenergetska mreža i javna rasvjeta

4. UVJETI UREĐENJA JAVNIH I OSTALIH ZELENIH POVRŠINA

5. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

6. POSTUPANJE S OTPADOM

7. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNJA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Grafičkog dijela:

KARTOGRAFSKI PRIKAZI MJ 1:1000

1 . KORIŠTENJE I NAMJENE POVRŠINA

2.1. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA PROMETNA I ULIČNA MREŽA

2.2. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA ENERGETIKA, POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

2.3. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA VODOOPSKRBA I ODVODNJA

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA

4.1 OBLICI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE

4.2 OBLICI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE – NAČELNO RAZGRANIČENJE KAMPOVA