UPU - sjeverni dio naselja Jezera

Na temelju članaka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), članka 109. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Tisno („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" broj 1/07) i članka 29. Statuta Općine Tisno (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 11/09, 14/09-ispr. i 12/10), Općinsko vijeće Općine Tisno, na 17. redovnoj sjednici održanoj 14. listopada 2011. godine donijelo je

ODLUKU O DONOŠENJU
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
SJEVERNI DIO NASELJA JEZERA

 

A. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.
Donosi se Urbanistički plan uređenja sjeverni dio naselja Jezera (u nastavku teksta: Plan) kojega je izradio Urbanistički zavod grada Zagreba d.o.o. iz Zagreba.
Članak 2.
Planom se, u skladu s Prostornim planom uređenja Općine Tisno, utvrđuje detaljna namjena površina, režimi uređivanja prostora, način opremanja zemljišta komunalnom, prometnom i elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom, uvjeti za izgradnju građevina i poduzimanje drugih aktivnosti u prostoru, te druge elemente od važnosti za područje obuhvata Plana.
Članak 3.
Plan se donosi na sjeverni dio naselja Jezera utvrđenu Prostornim planom uređenja Općine Tisno koja obuhvaća površinu od 13,55 ha i čije su granice ucrtane na kartografskim prikazima Plana.
Članak 4.
Plan je sadržan u elaboratu Urbanistički plan uređenja sjeverni dio naselja Jezera u Tisnom i sastoji se od:

TEKSTUALNOG DIJELA:Pdf-icon
OBRAZLOŽENJE
1. POLAZIŠTA
1. 1. Položaj, značaj i posebnosti dijela naselja u prostoru Općine
1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru
1.1.2. Prostorno-razvojne značajke
1.1.3. Infrastrukturna opremljenost
1.1.3.1. Prometna infrastruktura
1.1.3.2. Komunalna infrastruktura
1.1.4. Zaštićene prirodne, kulturno-povijesne cjeline i ambijentalne vrijednosti i posebnosti
1.1.5. Obaveze iz planova šireg područja
1.1.6. Ocjena mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske podatke te prostorne pokazatelje
2. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA
2.1. Ciljevi prostornog uređenja općinskog značaja
2.1.1. Odabir prostorne i gospodarske strukture
2.1.2. Prometna i komunalna infrastruktura
2.1.3. Očuvanje prostornih posebnosti obuhvata
2.2. Ciljevi prostornog uređenja dijela naselja
2.2.1. Unapređenje uređenja dijela naselja i komunalne infrastrukture
3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA
3.1. Program gradnje i uređenja prostora
3.2. Osnovna namjena prostora
3.3. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenje prostora
3.4. Prometna mreža
3.5. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže
3.6. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
3.6.1. Uvjeti i način gradnje
3.6.2. Mjere zaštite prirodnih vrijednosti te kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina
3.7. Sprječavanje nepovoljnog utjecaja na okoliš
II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE
A. TEMELJNE ODREDBE
B. ODREDBE ZA PROVOĐENJE
1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA
1.1. Uvjeti za određivanje korištenja površina
1.2. Korištenje i namjena površina
2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI
3. UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH GRAĐEVINA
4. UVJETI I NAČIN GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM GRAĐEVINAMA I POVRŠINAMA
4.1. Uvjeti gradnje prometne mreže
4.1.1. Ulice
4.1.3. Parkirališta i garaže
4.1.4. Trgovi i druge veće pješačke površine
4.2. Uvjeti gradnje elektroničke komunikacijske mreže
4.2.1. Elektroničke komunikacije u nepokretnoj mreži
4.2.2. Elektroničke komunikacije u pokretnoj mreži
4.3. Uvjeti gradnje
OBVEZNIH PRILOGA: komunalne infrastrukturne mreže
5. UVJETI UREĐENJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA
6. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI
7. POSTUPANJE S OTPADOM
8. MJERE SPREČAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ
8.2. Zaštita od poplava i zaštita podzemnih voda
8.3. Zaštita od požara
8.4. Zaštita od ratnih opasnosti
8.5. Zaštita od potresa
8.6. Zaštita zraka
8.7. Zaštita od buke
8.8. Nesmetano kretanje invalidnih osoba
C. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

GRAFIČKOG DIJELA:

Kartografski prikazi u mjerilu 1:1000
1 . KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINAPdf-icon
2.1. PROMETNA ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA
PROMET, POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

2.2. PROMETNA ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA
ENERGETSKI SUSTAV

2.3. PROMETNA ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA
VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINAPdf-icon
4. NAČIN I UVJETI GRADNJE

OBVEZNIH PRILOGA:

1. OBRAZLOŽENJE
2. IZVOD IZ PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE TISNO
3. STRUČNE PODLOGE NA KOJIMA SE TEMELJE PROSTORNO PLANSKA RJEŠENJA
4. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA KOJE JE BILO POTREBNO POŠTIVATI U IZRADI
5. ZAHTJEVI I MIŠLJENJA IZ ČLANKA 79. I ČLANKA 94. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI
6. IZVJEŠĆE O PRETHODNE I JAVNE RASPRAVE
7. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PLANA
8. SAŽETAK ZA JAVNOST