UPU - turističko ugostiteljska zona Prisliga - Jazine

Na temelju članaka 100. stavak 7. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07 i 38/09), članka 109. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Tisno (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 1/07) i članka 29. Statuta Općine Tisno (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 11/09, 14/09-ispr. i 12/10), Općinsko vijeće Općine Tisno, na 15.sjednici održanoj 18. travnja 2011. godine godine donijelo je

ODLUKU O DONOŠENJU
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
TURISTIČKO UGOSTITELJSKE ZONE
PRISLIGA-JAZINE

 

A. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Donosi se Urbanistički plan uređenja turističko ugostiteljske zone Prisliga-Jazine (u nastavku teksta: Plan) kojega je izradio Urbanistički zavod grada Zagreba d.o.o. iz Zagreba.

Članak 2.
Planom se, u skladu s Prostornim planom uređenja Općine Tisno, utvrđuje detaljna namjena površina, režimi uređivanja prostora, način opremanja zemljišta komunalnom, prometnom i elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom, uvjeti za izgradnju građevina i poduzimanje drugih aktivnosti u prostoru, te druge elemente od važnosti za područje obuhvata Plana.

Članak 3.
Plan se donosi za dio područja izvan naselja utvrđen Prostornim planom uređenja Općine Tisno koje obuhvaća površinu od 19 ha (26,8 ha s akvatorijem) i čije su granice ucrtane na kartografskim prikazima Plana.

Članak 4.
Plan je sadržan u elaboratu Urbanistički plan uređenja turističko ugostiteljske zone Prisliga-Jazine i sastoji se od:

TEKSTUALNOG DIJELA:

B. ODREDBE ZA PROVOĐENJE
1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH POVRŠINA
1.1. Uvjeti za određivanje korištenja površina
1.2. Korištenje i namjena površina
2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI
2.1. Uvjeti smještaja građevina turističko ugostiteljske namjene T1
2.2. Uvjeti smještaja građevina turističko ugostiteljske namjene T3 – kamp
3. POVRŠINE ZA ŠPORTSKO-REKREACIJSKU NAMJENU
4. UVJETI UREĐENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA I POVRŠINAMA
4.1. Uvjeti gradnje prometne mreže
4.1.1. Cestovni promet
4.1.2. Promet u mirovanju, javna parkirališta i garaže
4.1.3. Trgovi i druge pješačke površine
4.1.4. Biciklistički promet
4.1.5. Pomorski promet
4.2. Uvjeti gradnje elektroničke komunikacijske mreže
4.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže
4.3.1. Vodoopskrba
4.3.2. Odvodnja otpadne i oborinske vode
5. UVJETI UREĐENJA JAVNIH I OSTALIH ZELENIH POVRŠINA
6. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI
7. POSTUPANJE S OTPADOM
8. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ
9. MJERE PROVEDBE PLANA
9.1. Rekonstrukcija građevina

GRAFIČKOG DIJELA:

Kartografski prikazi u mjerilu 1:1000

1 . KORIŠTENJE I NAMJENE POVRŠINAPdf-icon
2.1. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA
PROMETNA I ULIČNA MREŽA

2.2. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA
ENERGETIKA, POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

2.3. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA
VODOOPSKRBA I ODVODNJA

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA
4. OBLICI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJEPdf-icon

OBVEZNIH PRILOGA:

1. OBRAZLOŽENJE
2. IZVOD IZ PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE TISNO
3. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA KOJE JE BILO POTREBNO POŠTIVATI U IZRADI
4. ZAHTJEVI I MIŠLJENJA IZ ČLANKA 79. I ČLANKA 94. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI
5. IZVJEŠĆE S PRETHODNE I JAVNE RASPRAVE
6. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PLANA
7. SAŽETAK ZA JAVNOST