UPU - ugostiteljska zona Mišji Vrh

Na temelju članaka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj76/07 i 38/09), članka 109 Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Tisno (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 1/07) i članka 29.Statuta Općine Tisno (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 11/09 i 14/09. ispr.), Općinsko vijeće Općine Tisno, na 12.sjednici održanoj 29. listopada 2010. godine donijelo je

ODLUKU O DONOŠENJU
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
TURISTIČKO UGOSTITELJSKE ZONE MIŠJI VRH

 

A. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.
Donosi se Urbanistički plan uređenja turističko ugostiteljske zone Mišji vrh (u nastavku teksta: Plan) kojega je izradio Urbanistički zavod grada Zagreba d.o.o. iz Zagreba.

Članak 2.
Planom se, u skladu s Prostornim planom uređenja Općine Tisno, utvrđuje detaljna namjena površina, režimi uređivanja prostora, način opremanja zemljišta komunalnom, prometnom i elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom, uvjeti za izgradnju građevina i poduzimanje drugih aktivnosti u prostoru, te druge elemente od važnosti za područje obuhvata Plana.

Članak 3.
Plan se donosi za dio naselja Jezera utvrđen Prostornim planom uređenja Općine Tisno koje obuhvaća površinu od 4,7 ha i čije su granice ucrtane na kartografskim prikazima Plana.

Članak 4.
Plan je sadržan u elaboratu Urbanistički plan uređenja turističko ugostiteljske zone Mišji vrh i sastoji se od:

TEKSTUALNOG DIJELA:

B. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA NAMJENA POVRŠINA
1.1. Uvjeti za određivanje korištenja površina
1.2. Korištenje i namjena površina

2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI
2.1. Vile
2.2. Hoteli

3. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

4. UVJETI UREĐENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA
PROMETNE, ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S
PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA I POVRŠINAMA
4.1. Uvjeti gradnje prometne mreže
4.1.1. Cestovni promet
4.1.2. Promet u mirovanju, javna parkirališta i garaže
4.1.3. Trgovi i druge pješačke površine
4.1.4. Biciklistički promet
4.2. Uvjeti gradnje elektroničke komunikacijske mreže
4.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže
4.3.1. Vodoopskrba
4.3.2. Odvodnja otpadne i oborinske vode
4.3.3. Distributivna plinoopskrbna mreža
4.3.4. Elektroenergetska mreža i javna rasvjeta

5. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I
AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

6. POSTUPANJE S OTPADOM

7. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNJA UTJECAJA NA OKOLIŠ

8. MJERE PROVEDBE PLANA
8.1. Obveza izrade detaljnih planova uređenja i ostalih dokumenata
8.2. Rekonstrukcija građevina
8.3. Procjena utjecaja na okoliš

Grafičkog dijela:

KARTOGRAFSKI PRIKAZI u mjerilu 1:1000
1. Korištenje i namjena površina
2. 2.1 Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža
prometna i ulična mreža

2.2 Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža
energetika, pošta i elektroničke komunikacije

2.3 Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža
vodoopskrba i odvodnja

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
4. Oblici korištenja i način gradnje