Važeći akti

 
 Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade

 Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

 Pravilnik o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima s područja Općine Tisno
 Pravilnik o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola sa područja Općine Tisno
 Obavijest temeljem članka 5c Zakona o javnoj nabavi
 Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
 Odluka o radnom vremenu
 Odluka o porezima
 Odluka o komunalnom redu
 Odluka o prikljucenju na vodne građevine
 Odluka o uređenju prometa i korištenju parkirališta
 Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi
 Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone
 Odluka o komunalnom doprinosu
 Odluka o komunalnoj naknadi Općine Tisno
 Odluka o naknadi za razvoj na vodopskrbnom području Općine Tisno
 Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi
 Odluka o nerazvrstanim cestama
 Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2016. godinu
 Odluka o komunalnim djelatnostima
 Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa
 Odluka o autotaksi prijevozu
 Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Tisno
 Odluka o razrješenju i  imenovanju člana Stožera civilne zaštite Općine Tisno
 Odluka o osnivanju stručnog povjerenstva za provođenje postupka davanja koncesija za komunalne djelatnosti
 Rješenje o osnivanju i imenovanju Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja
 IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE TISNO - Izvješće o troškovima
 Izvješće o izvršenju proračuna 2012
 Tablica sklopljenih ugovora 2013. godine
 Plan javnih potreba u kulturi za 2013
 Program javnih potreba u sportu za 2013
 Plan javnih potreba u kulturi za 2014
 Program javnih potreba u sportu 2014
 Prisliga d.o.o. - dane donacije u 2013. godini
 Odluka o kupoprodaji i zakupu poslovnog prostora 
 Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja
 ODLUKA o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele nekretnine na korištenje organizacijama civilnog društva
 ODLUKA o usvajanju Strateškog razvojnog programa Općine Tisno za razdoblje 2015. – 2020.godine
 PRAVILNIK o financiranju programa, projekata i javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge
 ODLUKA o davanju na privremeno ili povremeno korištenje prostora sportskih objekata u vlasništvu Općine Tisno
 ODLUKA o utvrđivanju Cjenika usluge privremenog ili povremenog korištenja prostora sportskih objekata
 ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na privremeno ili povremeno korištenje prostora sportskih objekata
 ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na privremeno ili povremeno korištenje prostora