12.10.2021, 09:03h

J A V N I P O Z I V dodjela stipendija za akademsku 2021/2022 godinu

 

J A V N I P O Z I V za prikupljanje zahtjeva radi dodjele stipendija redovnim studentima i učenicima srednjih škola s područja Općine Tisno za akademsku 2021/2022. godinu

 

Temeljem čl. 8. Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima s područja Općine Tisno (Službeni glasnik Općine Tisno 7/19), načelnik Općine Tisno objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za prikupljanje zahtjeva radi dodjele stipendija redovnim studentima i učenicima srednjih škola s područja Općine Tisno za akademsku 2021/2022. godinu

 

 1. Predmet javnog poziva

            Prikupljanje pismenih ponuda - zahtjeva radi dodjele: STIPENDIJE  OPĆINE TISNO

 1. Opći uvjeti za dodjelu stipendije

            Pravo sudjelovanja na javnom pozivu za dodjelu stipendije imaju studenti koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

 • da nisu, osim iz zdravstvenih razloga, ponavljali godinu studija
 • da su redovni studenti viših godina sveučilišnih studija u Republici Hrvatskoj  i da su  redovno završili prethodne godine te su  na protekloj godini studija ostvarili prosjek ocjena ili su od svih položenih ispita na prethodnim godinama studija ostvarili prosjek ocjena najmanje 2,80 za studije Sveučilišnog studija smjera A (biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, prirodne znanosti, tehničke znanosti) i  3,50 na studijima Sveučilišnog studija smjera B (društvene znanosti, humanističke znanosti, interdisciplinarna područja znanosti, umjetničko područje)
 • da su redovni studenti prve godine sveučilišnih studija koji su upisali studij direktnim upisom ili u prvih 10% od ukupnog broja upisanih studenata u upisanom studijskom smjeru sa ostvarenim prosjekom ocjena srednje škole najmanje 4,00
 • da su redovni studenti viših godina veleučilišnih studija i da su redovno završili prethodne godine te  na protekloj godini studija ostvarili prosjek ocjena ili su od svih položenih ispita na prethodnim godinama studija ostvarili prosjek ocjena najmanje 3,60 za studije Veleučilišnog studija smjera A (biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, tehničke znanosti) i  3,80 na studijima Veleučilišnog smjera B (društvene znanosti)
 • u natječaju ne mogu sudjelovati studenti koji studiraju na učilištima koja su u sustavu visokog privatnog obrazovanja
 • da imaju prebivalište na području Općine Tisno  najmanje 2 (dvije) zadnje godine,
 • da su državljani Republike Hrvatske,
 • da nisu stariji od 26 godine
 • da ne primaju neku drugu stipendiju.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju učenici srednjih škola koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

 • da nisu osim zdravstvenih razloga ponavljali godinu školovanja
 • da su upisani u obrazovni program koji je na listi deficitarnih zanimanja za područje Šibensko-kninske županije prema službenoj statistici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za tekuću školsku godinu
 • da su učenici viših razreda srednjih škola (lista deficitarnih zanimanja - konobar/konobarica, kuhar/kuharica, tesar/tesarica, stolar/stolarica, zidar/zidarica, zavarivač/zavarivačica, bravar/bravarica, mesar/mesarica, pekar/pekarica, slastičar/slastičarka, vodoinstalater/vodoinstalaterka, instalater grijanja i klimatizacije/instalaterka grijanja i klimatizacije, medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege) koji su završili prethodne  razrede srednje škole sa prosjekom   najmanje 2,90
 • da su učenici prvih razreda srednjih škola obrazovnog programa (lista deficitarnih zanimanja-  konobar/konobarica, kuhar/kuharica, tesar/tesarica, stolar/stolarica, zidar/zidarica, zavarivač/zavarivačica, bravar/bravarica, mesar/mesarica, pekar/pekarica, slastičar/slastičarka, vodoinstalater/vodoinstalaterka, instalater grijanja i klimatizacije/instalaterka grijanja i klimatizacije, medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege)
 • da imaju prebivalište na području Općine Tisno  najmanje 2 (dvije) zadnje godine,
 • da su državljani Republike Hrvatske,
 • da ne primaju neku drugu stipendiju.

 3.  Zahtjev i  obavezni prilozi

           Za sudjelovanje na javnom pozivu studenti moraju dati  Zahtjev za dodjelu stipendije,            te priložiti:

      -     kratku biografiju

 • osobnu iskaznicu (presliku) za sebe i za barem jednog roditelja/staratelja
 • potvrdu o prebivalištu
 • domovnicu  (presliku)
 • studenti viših godina studija potvrdu fakulteta o redovnom upisu godine studija i potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena prethodnih godina studija
 • studenti prve godine sveučilišnih studija potvrdu fakulteta o direktnom upisu na studij ili dokaz o upisu u prvih 10% od ukupnog broja upisanih studenata u upisanom studijskom smjeru
 • studenti prve godine sveučilišnih studija presliku ocjena iz srednje škole
 • studenti viših godina (uključujući apsolvente) dokaz o činjenici da nisu za vrijeme studija ponavljali niti jednu godinu osim iz zdravstvenih razloga (dokument s podatkom o upisu početka studija, preslika indeksa ili sl.) i/ili potvrdu liječnika o zdravstvenim razlozima
 • izjavu da ne primaju neku drugu stipendiju

Za sudjelovanje na javnom pozivu učenici srednjih škola moraju dati Zahtjev za dodjelu stipendije te priložiti:

      -     kratku biografiju

 • osobnu iskaznicu (presliku) za sebe i za barem jednog roditelja/staratelja
 • potvrdu o prebivalištu
 • domovnicu  (presliku)
 • učenici prvih razreda srednjih škola potvrdu u upisu u srednju školu u obrazovni program koji je na listi deficitarnih zanimanja
 • učenici viših razreda srednjih škola obrazovnih programa koji su na listi deficitarnih zanimanja - preslike ocjena svih razreda srednje škole
 • izjavu da ne primaju neku drugu stipendiju

         Studenti koji imaju slijedeće socijalne statuse moraju priložiti navedene ili odgovarajuće dokumente:

Socijalni status:

 

Dijete bez oba roditelja                                   

- Izvod iz matične knjige umrlih

Dijete poginulog hrvatskog branitelja           

- Potvrdu Ureda za obranu

Dijete invalida domovinskog rata                  

- Potvrdu Ureda za obranu

Dijete samohranog roditelja                          

- rješenje nadležnog Suda ili odgovarajući dokument

Korisnik pomoći za uzdržavanje                   

- Potvrdu Centra za socijalnu skrb

Za člana obitelji osim podnositelja prijave koji studira, a ne prima stipendiju                   

- Potvrdu fakulteta za člana obitelji

           Svoje zahtjeve studenti podnose načelniku Općine Tisno od 13. listopada do zaključno 05. studenog  2021. godine na adresu Općina Tisno, Uska ulica 1, 22240 Tisno sa naznakom – „Javni poziv za dodjelu stipendija 2021/2022“       4.  Vrijeme trajanja javnog poziva i naziv tijela kojem se zahtjev podnosi

Načelnik Općine Tisno će u roku od 8 dana nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva donijeti prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije i objaviti je na oglasnoj ploči Općine Tisno i na internet stranici Općine Tisno (www.tisno.hr), na koju listu svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor o kojem će načelnik donijeti Odluku o prigovoru u roku 8 dana nakon isteka roka za prigovor (Odluka o prigovoru je konačna).

 1. Trajanje stipendije i prava i obveze stipendista

            Stipendija-stipendiranje traje jednu akademsku godinu i prima se do 30. rujna 2022. godine za studente, te do 30. lipnja 2022. za učenike srednjih škola nakon čega stipendist treba na slijedećem javnom pozivu priložiti dokaz o zadovoljavanju uvjeta nastavka stipendiranja.  

            Izabrani student – stipendist, te učenik - stipendist i Općina Tisno  će sklopiti ugovor o korištenju stipendije kojim će biti regulirana međusobna prava i obveze.

NAČELNIK

Kristijan Jareb v.r.