6. sjednica Općinskog vijeća

# Dokument: Format: Veličina:
1. Verificirani zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 557.23 KB
2. Rješenje o razrješenju i izboru člana Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 190.29 KB
3. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.godinu pdf 384.85 KB
4. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.godinu pdf 224.93 KB
5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik o naplaćenoj naknadi za razvoj vodoopskrbe na području Općine Tisno (2kn/m3) u periodu od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine pdf 331.82 KB
6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik o naplaćenoj naknadi za razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Tisno i Jezera na vodoopskrbnom području naselja Tisno i Jezera (2kn/m3) u periodu od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine pdf 331.04 KB
7. I Izmjene i dopune Proračuna Općine Tisno za 2018. godinu pdf 905.37 KB
8. I Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu pdf 296.81 KB
9. Plan javnih potreba u kulturi za 2018. godinu pdf 208.71 KB
10.Program javnih potreba u sportu za 2018. godinu pdf 299.34 KB
11. Odluka o davanju odobrenja na Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta „Rediviva Kurnata: Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u Nacionalnom parku Kornati“ pdf 190.83 KB
12. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Općine Tisno pdf 201.89 KB
13. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave pdf 373.73 KB
14. Odluka o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Spužvica“ od roditelja korisnika usluga pdf 216.50 KB
15. Odluka o izmjeni Odluke o uređenju prometa i korištenju parkirališta na području Općine Tisno pdf 193.56 KB
16. Odluka o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje pdf 332.70 KB
17. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine oznake čest.zem.1255/349 K.O. Tisno pdf 197.65 KB
18. Odluka o davanju na korištenje prostora zgrade smještene na k.č.br.392/2 K.O.Jezera pdf 476.14 KB
19. Pravilnik o dopuni Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima s područja Općine Tisno pdf 192.53 KB
20. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Tisno pdf 518.98 KB
22. Odluka o sufinanciranju troškova putovanja roditeljima čija djeca ostvaruju pravo na uslugu boravka u Udruzi osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“ Knin pdf 329.99 KB
23. Odluka o pokriću troškova sanacije posljedica požara u stanu u Betini pdf 324.75 KB
24. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Spužvica pdf 327.58 KB
25. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Spužvica pdf 328.19 KB
26. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o radu Doma za starije osobe Tisno pdf 327.09 KB
27. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjeni Statuta Narodne knjižnice i čitaonice Tisno pdf 325.66 KB
28. Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Tisno pdf 240.01 KB