Izmjena i dopune Prostornog plana uređenja Općine Tisno

Na temelju članka 188. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) odnosno članka 100. i 102. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) te članka  32. Statuta Općine Tisno ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 05/13), Općinsko vijeće Općine Tisno, na 7. redovnoj sjednici, održanoj dana 14. travnja 2014. godine, donosi

ODLUKU
o donošenju Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Tisno

TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Donose se Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Tisno ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 1/07).

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Tisno izradio je Urbanistički zavod grada Zagreba d.o.o. iz Zagreba.

Članak 2.
Izmjene i dopune iz Članka 1. ove Odluke sadržane su u elaboratu "Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Tisno",

koji se sastoji od:

"ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti za određivanje namjene površina na području općine Tisno
2. Uvjeti za uređenje prostora
2.1. GRAĐEVINE OD VAŽNOSTI ZA DRŽAVU I ŽUPANIJU
2.2. Građevinsko područje naselja
2.2.1. Gradnja u građevinskom području naselja
2.3. Izgrađene strukture izvan naselja
2.4. Gradnja izvan granica građevinskog područja
3. Uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti
4. Uvjeti smještaja društvenih djelatnosti
5. Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava
6. Mjere zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno povijesnih cjelina
7. Postupanje s otpadom
8. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš
9. Mjere provedbe plana
9.1 OBVEZA IZRADE PROSTORNIH PLANOVA
9.2. Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera

KARTOGRAFSKI PRIKAZI:
1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 1:25.000
2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI:
2.a Promet 1:25.000
2.b Energetski sustav, pošta i elektroničke komunikacije 1:25.000
2.c Vodnogospodarski sustav 1:25.000
3. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA:
3.a Uvjeti korištenja 1:25.000
3.b Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite 1:25.000
4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA 1:5.000
4.1a, 4.1b i 4.1c Betina 1:5.000
4.2 Jezera 1:5.000
4.3 Tisno 1:5.000
4.4 Dubrava 1:5.000
4.5 Dazlina 1:5.000

OBVEZNI PRILOZI:
1. Obrazloženje prostornog plana,
2. Izvod iz dokumenta prostornog uređenja šireg područja, koji se odnosi na područje obuhvata prostornog plana,
3. Stručne podloge, na kojima se temelje prostorno planska rješenja,
4. Popis sektorskih dokumenata i propisa koje je bilo potrebno poštivati u njegovoj izradi te sažetak dijelova tih dokumenata, koji se odnose na sadržaj prostornog plana,
5. Zahtjevi i mišljenja iz članka 79. i članka 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji,
6. Izvješća o prethodnoj i javnoj raspravi,
7. Evidencija postupka izrade i donošenja prostornog plana,
8. Sažetka za javnost"

Članak  3.

 

U Članku 5., u stavku prvom, u alineji drugoj tekst "površine do 5.000 m2 unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja", se zamjenjuje tekstom koji glasi: "unutar izgrađenog građevinskog područje naselja.".

U istom Članku, u istom stavku, dodaje se nova treća, alineja koja glasi:

"- za građenje na površinama uređenog neizgrađenog građevinskog područja osim dijelova naselja za koje je na snazi urbanistički plan uređenja;".

U istom Članku, u istom stavku, u dosadašnjoj trećoj alineji koja postaje alineja četvrta, tekst u zagradi "(legalnih)",  briše se.

U istom Članku, u istom stavku, dosadašnje alineje četvrta do osma postaju alineje peta do deveta.

U istom Članku, u istom stavku, u dosadašnjoj alineji devetoj koja postaje alineja deseta, na kraju se dodaje riječ koja glasi: "ribarnica;"

U istom Članku, u istom stavku, dosadašnja alineja deseta postaje alineja jedanaesta.

U istom Članku, stavku drugom iza riječi "Izgrađeni", dodaje se tekst koji glasi: "neizgrađeni i uređeni neizgrađeni", a riječi "prikazan je" zamjenjuje se riječima koje glase: "prikazani su".

 

 

I. Odredbe za provođenje

Neslužbeni pročišćeni tekst

II. GRAFIČKI DIO

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 1:25.000
2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI:
2.a Promet 1:25.000
2.b Energetski sustav, pošta i telekomunikacije 1:25.000
2.c Vodnogospodarski sustav 1:25.000
3. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA:
3.a Uvjeti korištenja 1:25.000 

3.b Planovi

4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA 1:5.000

41a Građevinsko područje Betina - Modrave

41b Građevinsko područje Betina

41c Građevinsko područje Betina

42 Građevinsko područje Jezera

43 Građevinsko područje Tisno

44 Građevinsko područje Dubrava kod Tisna

45 Građevinsko područje Dazlina