Najava 6. sjednice Općinskog vijeća

# Dokument: Format: Veličina:
Poziv na 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 608.39 KB
1. Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru člana Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 190.81 KB
2. Izvješće Mandatne komisije o mirovanju vijećničkog mandata te o zamjeniku vijećnika koji počinje obavljati vijećničku dužnost pdf 137.62 KB
3. Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Tisno pdf 537.66 KB
4. Prijedlog Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu pdf 600.42 KB
5. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu pdf 427.49 KB
6. izvješće trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik o naplaćenoj naknadi za razvoj vodoopskrbe na području Općine Tisno (2kn m3) u periodu od 01.01.2017.g do 31.12.2017. godine pdf 615.89 KB
7. Izvješće trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik o naplaćenoj naknadi za razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Tisno i Jezera na vodoopskrbnom području naselja Tisno i Jezera (2kn m3) u periodu od 01.01.2017. g do 31.12.2017. g. pdf 599.74 KB
8. I Izmjene i dopune Proračuna Općine Tisno za 2018. godinu pdf 916.44 KB
9. Prijedlog I izmjena i dopuna Programa gradnje objekata u uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu pdf 295.38 KB
10. Prijedlog Plana javnih potreba u kulturi za 2018. godinu pdf 208.77 KB
11. Prijedlog Programa javnih potreba u športu za 2018. godinu pdf 301.69 KB
12. Prijedlog Odluke o davanju odobrenja na Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta Rediviva Kurnata: Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u Nacionalnom parku Kornati pdf 1.21 MB
13. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Općine Tisno pdf 208.94 KB
14. Prijedlog Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave pdf 393.82 KB
15. Prijedlog Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Spužvica od roditelja korisnika usluga pdf 216.42 KB
16. Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o uređenju prometa i korištenju parkirališta na području Općine Tisno pdf 338.14 KB
17. Prijedlog Odluke o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje pdf 336.98 KB
18. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine oznake čest.zem.1255/349 K.O.Tisno pdf 197.57 KB
19. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje prostora zgrade smještena na k.č.br.392/2 K.O.Jezera pdf 475.60 KB
20. Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika i drugim oblicima potpore studentima s područja Općine Tisno pdf 192.61 KB
21. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Tisno pdf 614.77 KB
22. Prijedlog Odluke o oslobađanju obveze plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i vodoopskrbe aglomeracije Pirovac Tisno Jezera Odvodnja i vodoopskrba naselja Jezera pdf 201.66 KB
23. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova putovanja roditeljima čija djeca ostvaruju pravo na uslugu boravka u Udruzi osoba s invaliditetom Sveti Bartolomej Knin pdf 329.68 KB
24. Prijedlog Odluke o pokriću troškova sanacije posljedica požara u stanu u Betini pdf 192.36 KB
25. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Spužvica pdf 712.90 KB
26. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Spužvica pdf 628.07 KB
27. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o radu Doma za starije osobe Tisno pdf 603.83 KB
28. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjeni Statuta Narodne knjižnice i čitaonice Tisno pdf 539.45 KB
Poziv na 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tisno DOPUNA DNEVNOG REDA pdf 161.82 KB
29. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Tisno pdf 382.64 KB