UPU - obalno područje naselja Betina - Pačipolje

Na temelju članaka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), članka 109. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Tisno („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" broj 1/07) i članka 29. Statuta Općine Tisno (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 11/09, 14/09-ispr. i 12/10), Općinsko vijeće Općine Tisno, na 17. redovnoj sjednici održanoj 14.listopada 2011. godine donijelo je

ODLUKU O DONOŠENJU
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
OBALNO PODRUČJE NASELJA BETINA - PAČIPOLJE

 

A. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Donosi se Urbanistički plan uređenja obalno područje naselja Betina - Pačipolje (u nastavku teksta: Plan) kojega je izradio Urbanistički zavod grada Zagreba d.o.o. iz Zagreba.
Članak 2.
Planom se, u skladu s Prostornim planom uređenja Općine Tisno, utvrđuje detaljna namjena površina, režimi uređivanja prostora, način opremanja zemljišta komunalnom, prometnom i elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom, uvjeti za izgradnju građevina i poduzimanje drugih aktivnosti u prostoru, te druge elemente od važnosti za područje obuhvata Plana.
Članak 3.
Plan se donosi na sjeverni obalno područje naselja Betina utvrđenu Prostornim planom uređenja Općine Tisno koja obuhvaća površinu od 37,6 ha (uključivo akvatorij) i čije su granice ucrtane na kartografskim prikazima Plana.
Članak 4.
Plan je sadržan u elaboratu Urbanistički plan uređenja obalno područje naselja Betina - Pačipolje u Tisnom i sastoji se od:

TEKSTUALNOG DIJELAPdf-icon

OBRAZLOŽENJE
1. POLAZIŠTA
1. 1. Položaj, značaj i posebnosti dijela naselja u prostoru Općine
1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru
1.1.2. Prostorno-razvojne značajke
1.1.3. Infrastrukturna opremljenost
1.1.3.1. Prometna infratsruktura
1.1.3.2. Komunalna infrastruktura
1.1.4. Zaštićene prirodne, kulturno-povijesne cjeline i ambijentalne vrijednosti i posebnosti
1.1.5. Obaveze iz planova šireg područja
1.1.6. Ocjena mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske podatke te prostorne pokazatelje
2. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA
2.1. Ciljevi prostornog uređenja općinskog značaja
2.1.1. Odabir prostorne i gospodarske strukture
2.1.2. Prometna i komunalna infrastruktura
2.1.3. Očuvanje prostornih posebnosti obuhvata
2.2. Ciljevi prostornog uređenja dijela naselja
2.2.1. Unapređenje uređenja dijela naselja i komunalne infrastrukture
3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA
3.1. Program gradnje i uređenja prostora
3.2. Osnovna namjena prostora
3.3. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenje prostora
3.4. Prometna mreža
3.5. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže
3.6. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
3.6.1. Uvjeti i način gradnje
3.6.2. Mjere zaštite prirodnih vrijednosti te kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina
3.7. Sprječavanje nepovoljnog utjecaja na okoliš
II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE
A. TEMELJNE ODREDBE
B. ODREDBE ZA PROVOĐENJE
1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA
1.1. Uvjeti za određivanje korištenja površina
1.2. Korištenje i namjena površina
2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI
3. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI
4. UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH GRAĐEVINA
5. UVJETI I NAČIN GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM GRAĐEVINAMA I POVRŠINAMA
5.1. Uvjeti gradnje prometne mreže
5.1.1. Ulice
5.1.2. Kolodvori, stajališta i terminali
5.1.3. Parkirališta i garaže
5.1.4. Trgovi i druge veće pješačke površine
5.1.5. Pomorski promet
5.2. Uvjeti gradnje elektroničke komunikacijske mreže
5.2.1. Elektroničke komunikacije u nepokretnoj mreži
5.2.2. Elektroničke komunikacije u pokretnoj mreži
5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže
5.4. Uvjeti i način gradnje građevina komunalne infrastrukture
6. UVJETI UREĐENJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA
7. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI
8. POSTUPANJE S OTPADOM
9. MJERE SPREČAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ
9.1. Zaštita od poplava i zaštita podzemnih voda
9.2. Zaštita od požara
9.3. Zaštita od ratnih opasnosti
9.4. Zaštita od potresa
9.5. Zaštita zraka
9.6. Zaštita od buke
9.7. Nesmetano kretanje invalidnih osoba
C. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

GRAFIČKOG DIJELA:

Kartografski prikazi u mjerilu 1:1000

1 . KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
2.1. PROMETNA ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA
PROMET, POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

2.2. PROMETNA ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA
ENERGETSKI SUSTAV

2.3. PROMETNA ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA
VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA
4. NAČIN I UVJETI GRADNJE

OBVEZNIH PRILOGA

1. OBRAZLOŽENJE
2. IZVOD IZ PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE TISNO
3. STRUČNE PODLOGE NA KOJIMA SE TEMELJE PROSTORNO PLANSKA RJEŠENJA
4. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA KOJE JE BILO POTREBNO POŠTIVATI U IZRADI
5. ZAHTJEVI I MIŠLJENJA IZ ČLANKA 79. I ČLANKA 94. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI
6. IZVJEŠĆE O PRETHODNE I JAVNE RASPRAVE
7. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PLANA
8. SAŽETAK ZA JAVNOST